ІV Национален жилищен форум „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“

С проведения през 2019 г. трети Национален жилищен форум, Хабитат България постави силен фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали. Тази година организацията надгражда тази проблематика, като организира ІV Национален жилищен форум на тема „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“.

Форумът се реализира в рамките на проект Build Solid Ground, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO).

 

Програмата на ООН за развитие, наречена: „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”, поставя пред държавите в света 17 глобални цели за развитие. Основното послание на програмата е “Никой да не бъде изоставен” и в своя Доклад за напредъка по изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие, приет в началото на 2020 г., българското правителство е заявило категорично отстояване на позицията за връзката между изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие и защитата на правата на човека. Няколко са целите, които имат директно отношение към правото на достъп до жилищище и достъп до енергия:

Цел 1. Изкореняване на бедността във всичките й форми и навсякъде, конкретна цел 1.4.

„До 2030 г. да се осигури на всички мъже и жени, и по-специално на бедните и уязвимите, да имат равни права на достъп до икономически ресурси, както и до базови услуги, собственост и контрол върху земята и други форми на собственост, наследство, природни ресурси и др., подходящи нови технологии и финансови услуги, включително микрофинансиране.“

Цел 7. Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички, конкретна цел 7.3.

„До 2030 г. да се удвои глобалният темп на подобрения в енергийната ефективност.“

Цел 11. Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене, конкретна цел 11.1.

„До 2030 г. да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и да се обновят гетата и бедните квартали.“

Тези неотложни глобални цели определиха основните акценти в програмата на форума, който откри г-н Минчо Бенов – Национален Директор на Хабитат България.

Дистанционната среща бе разделена в три панела:

• Панел I. Дневен ред 2030 в България – национални стратегически документи свързани с достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали.
Лектори: г-жа Лъчезара Стоева – Началник отдел в Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“, МВнР; г-жа Росица Иванова – Секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, към МС и г-н Ивайло Стоянов – Началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ.

• Панел II. Дневен ред 2030 в България – национални стратегически документи, имащи отношение към енергийната бедност и повишаване енергийната ефективност на жилищата.
Лектори: д-р Драгомир Цанев – Изпълнителен директор, ЕнЕфект; г-н Иван Иванов – Директор на Дирекция „Централно координационно звено“, Министерски съвет и г-жа Цветомира Кулевска – Директор в Главна дирекция „Координация и управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия“, Агенция за устойчиво енергийно развитие.

• Панел ІІІ. Заключителна дискусия: Как да преодолеем жилищната и енергийна бедност? Опитът на общините в България.

Вижте пълната програма на форума и представените презентации.

Във форума се включиха общо 90 участника, които единодушно се обединиха около тезата, че пет години след приемането на Дневен ред 2030 на ООН, степента на изпълнението на поетите от страната ни ангажименти за постигане на поставените цели е незадоволителна. Все още няма дефиниран Координационен механизъм и Национален списък на индикатори, с които да се наблюдава и отчита напредъка по изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие.

В проведената дискусия се адресираха редица неотложни проблеми:

• Жилищната бедност в кварталите с преобладаващо ромско население, липсата на устройствени планове за тях, което възпрепястваобщините да осигуряват проектиране и изграждане на необходимата инфраструктура за базови услуги като транспортен достъп, водоснабдяване и канализация, управление на отпадъците, улично осветление, озеленяване и т.н.

• Дългогодишната търпимост на институциите към незаконното строителство и необходимостта от еднократна „амнистия“ за строежи с неустановен статут, които се явяват единствено жилище за обитателите им.

• Ниската жилищна мобилност и нарастващият дял на собствениците, които не могат да отопляват жилищата се откроиха сред проблемите в жилищната система в България. По данни на Евростат, които г-н Бенов цитира в презентацията си, страната ни е с най-висок процент от населението (над 30%), което не може да отоплява адекватно жилището си. “Това е притеснителна стойност и предполага вземането на спешни мерки за преодоляването на жилищната и енергийна бедност“, отбеляза г-н Бенов.

• Жилищната бедност генерира енергийната бедност, която от своя страна води до критично замърсяване на атмосферния въздух от изгаряне за отопление на нерегламентирани горими материали, главно отпадъци. Необходимо е въвеждането на дефиниция и измерими критерии за енергийната бедност и определяне на целевата група, която следва да бъде подпомагана в най-голяма степен.

• Публикуваният за обществени консултации Национален план за възстановяване и устойчивост, който има за цел инвестиции в реформи предлага старият неефективен и непазарен механизъм на 100% грантово финансиране на собствениците на жилища за саниране на домовете им. Необходимо е въвеждане на диференциран подход за подпомагане участието в процеса на различните категории собственици, както и дефиниране на ясни задължения на всеки собственик в процеса на постигане на целите за декарбонизация до 2050 г.

Препоръките на участнците за решаването на тези проблеми ще бъдат оформени в официално становище, което да послужи за създаването на дългосрочни и прагматични национални политики. Форумът завърши с добрата новина, че в същия ден на заседание на Министерския съвет е приет проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. Стратегията предвижда до 2050 г. да бъде обновен 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния.

Прочетете за Националните жилищни форуми, проведени през 2013 г., 2016 г. и 2019 г.

Гледайте пълен запис на форума:

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.