Добри практики за устойчиво развитие на градовете: неформални селища, Хаити

Публичните пространства като катализатор на трансформация на неформални селища, Хаити

Фиг. 1. “Carrefour-Feuilles, Порт-о-Пренс“ – сателитна снимка. Източник: Google Maps, 2019

Анотация

Изследването разглежда проект на Emergent Vernacular Architecture (EVA Studio) за създаване на три публични пространства. Неговата цел е да отговори на липсата на обществени градски пространства в Хаити, където 74.4% от населението живее в неформални селища. Трите публични пространства са Place Tapis Rouge, Place Kay Alfred и Terrain Campeche.

Контекст

Изследваният пример показва как публичните пространства могат да подобрят адаптивността на местната общност и да подобрят качеството на живот чрез осигуряване на достъп до услуги, както и да подобрят социалната кохезия сред младите и общността като цяло след опустошителното земетресение от 2010 г. Земетресението с магнитуд от 7.2 по скалата на Рихтер, което удря Хаити на 12.01.2010 г., е смятано за едно от най-унищожителните природни бедствия в най-новата човешка история. Голяма част от унищожителните действия настъпват в столицата Порт-о-Пренс (Port-au-Prince), като оставят над половин милион обитатели без дом.

Carrefour-Feuilles е един от многото неформални квартали в столицата Порт-о-Пренс (Port-au-Prince), които са засегнати значително по време на земетресението. Дори преди земетресението, населението на Carrefour-Feuilles живее в уязвими условия поради екстремната бедност, ограничения достъп до безопасна инфраструктура и услуги и неконтролирания процес на урбанизация.

Това, което характеризира квартала, е високата плътност и интензивност на застрояване, и незадоволителната градска структура (типология и морфология на застрояване). Сгради, разположени по наклона на клисурата, характеризират средата, в която липсва достъп до базови услуги като достъп до електричество, течаща вода и канализация. Единствената формална инфраструктура е достъпът до къщите от мрежа от тесни коридори, извиваща се по склоновете на стръмния терен. Само в тесните ъгли и между стените на съседните сгради са местата, където се случва социалният живот на общността.

Създаване на публични пространства, стимулиращи социалното включване и подобряващи адаптивността на местната общност

Слабите урбанистични практики и липсата на ефективни мерки за прилагане на законодателството през последните 30 години определят развитието на региона на Порт-о-Пренс (Port-au-Prince) предимно под формата на неформални градски структури и доминиращата роля на частните пред публичните пространства. Публичните пространства се характеризират с пренаселване, липса на сигурност и безопасност. Това са и основните фактори, характеризиращи състоянието на публичните пространства в Carrefour-Feuilles.

Emergent Vernacular Architecture (EVA Studio) са избрани? да изградят три публични пространства, които са под стратегическата рамка на програма LAMIKA. Трите публични пространства са:
•  Площад Тапис Руж (Place Tapis Rouge)
•  Площад Кей Алфред (Place Kay Alfred)
•  Терен Кампече (Terrain Campeche)

Програмата Lavi Nan Miyò Katye Pam (LAMIKA) е съвместна американска и хаитянска програма за реконструкция и възстановяване, която се прилага в Carrefour-Feuilles. Следвайки приоритетите, определени чрез процес на включване в урбанистичния анализ, Американският червен кръст подобрява усилията за надграждане на инфраструктурата и условията за живот. Това включва и дейности като почистване на клисурата и намаляване на риска от наводнения и свлачища, изграждане на публични пространства и подобряване на условията за пешеходна достъпност.

Фиг. 2: Площад Тапис Руж. Източник: https://spark.adobe.com/page/nastn0a3Mtzle/

Площад Тапис Руж (Place Tapis Rouge)

Площад Tapis Rouge е едно от трите места в квартала, в което се прилагат мерките на програмата LAMIKA. След земетресението пространството е превърнато в палатков лагер за хората, които са загубили жилищата си.

Чрез средствата на широкото включване на общността в процеса на проектиране на публичното пространство се цели активиране на процеса на трансформация, като същевременно се създаде в общността (за различните полове и възраст) чувството за собственост, идентичност и гордост.

Проектът е стратегически разположен на място, в което са видими процесите и движенията в общността. Локализиран е до главен път, което го прави лесно достъпен с различни превозни средства. Също така, в обхвата на интервенцията се намира единственото място за публично разпространение на вода, като се осъществява и безопасен достъп до общественото училище.

Площад Кей Алфред (Place Kay Alfred)

Територията е разположена ниско в клисурата и преди земетресението е използвана като игрище за футбол. Тук се намира и единственият дървен мост, който свързва двете части на квартала. При проливни дъждове територията се наводнява от големите количества прииждаща вода.

Целта на публичното пространство е едновременно да намали възможните негативни въздействия (от конструктивната издръжливост на моста и големия наклон в южната част) и да създаде въздействащ архитектурен образ с минимално увеличение на бюджета. Проектът включва създаване на място за събирания, баскетболно игрище, място за игра, места за седене и зелени пространства, които удвояват площта на съществуващото публично пространство.

Терен Кампече (Terrain Campeche)

Футболното игрище Campeche е известно в квартала, където младите демонстрират своя талант по време на различни турнири.

Това, което предлага мястото, е оградено футболно игрище, което е атрактивно и за други хора извън Carrefour-Feuilles. Целта на проекта е да се реновира съществуващото игрище и да се създаде нов достъп до него чрез изграждане на нов път за превозни средства. Характерна особеност на този проект е, че мястото се поддържа от ползвателите му.

Важно е да се спомене, че и в трите примера освен активното включване на общността в процеса на проектиране на пространството, тя заема и важна роля в процеса на самото строителство, като 75% от работниците са местни, предварително подготвени от самата програма за добри практики в строителния процес.

Фиг 3: Терен Кампече. Източник: https://spark.adobe.com/page/nastn0a3Mtzle/

Резултати

Повече от 6000 души се възползват от обновените публични пространства в Carrefour-Feuilles, които са обновени през 2016 г. и постиженията могат да бъдат систематизирани по следния начин:

•  Подобрена достъпност – трите публични пространства подобряват достъпа до пешеходната мрежа, ориентацията и трансформацията на самия квартал.

•  Намалени екологични и здравни рискове – дизайнът на EVA Studio превръща съществуващите неблагоприятни и дори опасни условия във възможност за създаване на публични пространства, които намаляват рисковете, свързани със здравето. Допълнително, за намаляването на тези рискове, дизайнът осигурява функционално отвеждане на водите около пътеки, стълби и открити пространства, които да създават минимален риск за застрояване на води и за необходимостта от инсталиране на колектори за отпадъчните води.

•  Намаляване на въздействията на климата – дизайнът предвижда озеленяване с храсти, поява на малки зелени „джобове“ и засаждане на дървета с цел подобряване на микроклиматичните условия и осигуряване на сянка. Процесите на включване на общността подпомагат избора на културно-чувствителни видове и на такива, които са устойчиви на тежките климатични условия.

•  Сигурни и безопасни пространства – освен общоприетите международни стандарти за осигуряване на сигурност и безопасност, редица са мерките, интегрирани в проектирането на пространствата, предложение от местните жители. Проектирането включва и изграждане на огради, които да ограничат въздействието между превозните средства и ползвателите на публичните пространства. Следвайки препоръките от местните хора по отношение на възприятието за опасност на средата, осветителните тела са разположение около пешеходните и публични пространства.

•  Създаване на чувство за собственост към публичните пространства – процесът, следван от EVA Studio, позволява активното включване на общността в създаването на концепцията, проектирането и изграждането на трите публични пространства. Артистичните работилници в Tapis Rouge създават пространство за обмен и диалог сред членовете на местната общност и подчертават значимостта (често забравяна), на традиционното изкуство в общността.

Фиг. 4: Резултатите от проекта. Carrefour-Feuilles от високо. Източник: https://spark.adobe.com/page/nastn0a3Mtzle/

Научени уроци

•  Изграждането на качествени публични пространства: ниска допълнителна инвестиция за по-голямо въздействие – В чувствителни неформални квартали, заемащи уязвими градски пространства, обновителните намеси основно дават приоритет на строежа на инфраструктура, която има за цел да намали екологичните рискове. От друга страна, финансирането на публични пространства често бива неглижирано от местните власти и донори, пренебрежително смятайки го за „хубава придобивка“ за общността, вместо като жизненоважен елемент от градската среда. Проектът успява да демонстрира, че архитектурният дизайн може да комбинира красиво и функционално публично пространство със смекчаваща рисковете инфраструктура. Качествените публични пространства не изискват високи инвестиции в допълнение на тези за подобна инфраструктура. Напротив, те изискват дизайн, подхождащ на местните култура, околна среда и климат – не само като дизайн елементи, но и като характеристика на процеса.

•  Включващият процес увеличава трайността на интервенцията – Активното участие на членовете на общността в процеса може да помогне за преодоляване на най-често срещаните предизвикателства пред изграждането на публични пространства в неформални селища – от собственост върху земята до сигурност и поддръжка на пространството в дългосрочен план. В този смисъл, публичното пространство се превръща в начин за овластяване на хората и във възможност за развитие на социален капитал. Оценката на използваемостта на трите публични пространства в Хаити след реализацията на проекта подчертава, че колкото публичните пространства осигуряват място и комфорт за дейности на открито, толкова те успяват и да добавят стойност за общността и да провокират доброволна поддръжка от местните.

•  Осигуреният достъп до публични пространства значително подобрява живота в неформалните селища – Според последвалата оценка на използваемостта, децата и младежите в общността са тези, които са най-облагодетелствани от публичните пространства. Жените оценяват високо безопасната среда, в която децата могат да прекарват времето си навън, повишена благодарение на наличието на осветление след залез слънце. Обновяването и създаването на публични пространства има роля и за организирането на приватизираната среда в неформалните селища. Публичните пространства могат да подсилят адаптивността на общността чрез подобряване качеството на живот, предоставяйки достъп до услуги и подобрявайки социалната кохезия покрай грижата за общото благо.

Възможности за пренос на знания

Трите най-важни фактора, които водят до изграждане на качествени публични пространства във всяка една страна са: националното и местно законодателство и регулации; финансовият план на отговорната институция; и подходящия дизайн.

В Хаити и трите компонента не са достатъчно добре приложими. Опитът и научените уроци за качествено изграждане на публични пространства или по-общо на стратегиите за подобряване на уязвими местни общности са рядкост. Начини за изграждане на качествени публични пространства в неформални селища като тези в Хаити са:
•  Формулиране на добри практики и показване на детайлни подходи;
•  Създаване на програми за участие на общността в прилагане на подходи и увеличаване на въздействието на добрите примери.

Източници на информация

UN-HABITAT. Best Practices Monthly Feature. Dubai International Award for Best Practices to Improve the Living Environment. 2019. https://spark.adobe.com/page/nastn0a3Mtzle/

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bgКоментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.