Добри практики за устойчиво развитие на градовете: градско обновяване в квартал „Магдолна“, град Будапеща

Въведение в контекста

Фиг. 1: Сателитна снимка на квартал „Магдолна“, град Будапеща, 2019 г.: Google Earth

„Магдолна“ (Magdolna) е квартал на Будапеща, който се намира в район VIII, „Йожефварос“ (Józsefváros). Той е разположен в периферията на централната градска част, от източната страна на река Дунав –„Пеща“, която се характеризира с население с по-нисък социално-икономически статус спрямо това в западната част на града „Буда“ (Фиг. 1).

В началото на процеса на обновяване „Магдолна“ е дом на приблизително 12,000 души или 15% от жителите в района, с площ от 42 ha, разположена в централната част на „Йожефварос“ (1). Кварталът е считан за една от най-сегрегираните територии в града, с маргинализирано и уязвимо население. Той се характеризира с висок дял на общинските жилища (42,60%), както и ромското население (30%) и хора, живеещи под прага на бедността. Сравнено с другите квартали в района „Магдолна“ е с най-ниския дял на население с висше образование (9,80%) и с един от най-високите на жилища с лоши санитарно-хигиенни условия (37,30%). Голяма част от децата в квартала отпадат от училище още в началото на обучението и едва 10% от населението е със завършено начално образование, като в същото време нивото на безработица е почти два пъти по-високо от средното за града (2, 3).

Таблица 1. Сравнение на показатели в кварталa спрямо същите в града и района (%), 2001 година

Историческите процеси, довели до сегрегацията на квартала

Сегрегацията в квартал „Магдолна“ до голяма степен е резултат от историческите процеси и политиките на управление в Унгария и Европа. По време на социалистическия период жилищната програма на страната е била ръководена от държавни и общински структури, като много от построените тогава апартаменти били с ниски наеми. Същевременно бедните квартали в Будапеща, подобно на много други градове в Европа, не са били обект на внимание и усилия за подобряване на качеството на живот в тях. През този период градското обновяване остава неразвита област. В редките случаи, в които имало такива намеси, те обхващали предимно престижните части на града, а подходът на планиране бил „отгоре-надолу“ без активното участие на населението в процеса (4).

Предизвикателствата пред „магдолна“

Концентрацията на хора с нисък социално-икономически статус, жилищата с лоши санитарно-хигиенни условия, публичните пространства и околната среда с незадоволително качество, високият дял на общинските жилища, както и множеството социални проблеми и криминални дейности, са сред основните предизвикателства в „Магдолна“. Поради липсата на включване на населението години наред в процесите на градско обновяване изграждането на доверие и сътрудничество между местната власт, гражданите и неправителствените организации изисква много усилия и време, както и налага търсене на устойчиви методи за организация и действие като общност.

Иницииране на процеса. Стратегическа рамка

След демократичните промени голяма част от държавните и общински предприятия са приватизирани, а в периода между 1994 и 1996 година са разработени стратегически документи за обновяване на градско ниво. Малко след това през 1997 година е основана „Rév8 Zrt.“ като общинско предприятие, което да ръководи и координира процеса на градско обновяване в район VIII. То е съсобственост между Районната администрация „Йожефварос“ (60%) и Столичната община на Будапеща (40%) (5). Като продължение на тези стратегически документи от по-високо ниво на планиране през 2004 година е разработена „Интегрирана стратегия за градско развитие на район VIII“ (Integrated Urban Development Strategy) с хоризонт от 15 години. В нея районът е разделен на 11 квартала, като са отчетени уникалните характеристики, многообразието и идентичността на всеки от тях. Също така са идентифицирани проблемите на района, като квартал „Магдолна“ е приоритетно избран за пилотен проект и насочване на усилия и капитал за подобряване на качеството на живот в него (6).

Част 3 реализация на инициативата и резултати

Като част от „Стратегията за развитие на район VIII” през 2004 година е създадена „Програма за развитие на квартал „Магдолна“ (Magdolna Negyed Program), която е определена за „първата интегрирана програма за обновяване с истинска чувствителност към социалния аспект в Унгария“ (7). Основната цел на програмата е „да създаде квартал, който може дългосрочно да осигури безопасни жилища за хора с различен социален статус, възраст и културни характеристики. Чрез включването на местното население в програмата да се създаде привлекателна среда за живот, сградите да бъдат обитаеми и да се създаде ново обществено, културно и социално значимо място“ (8).

До 2015 година са осъществени три фази на градското обновяване.

Таблица 2- Фази на реализиране на „Програмата за развитие на квартал „Магдолна“

Като част от „Програмата за развитие на квартал „Магдолна“ са разработени 7 подпрограми, които са реализират през трите фази на обновяването: 1) Програма за обновяване на жилищните сгради чрез включване на жителите, 2) Ключови проекти за подобряване на зелените пространства – Обновяване на площад „Матиас“ (Mátyás), 3) Програма за създаване на Общностен център “Glove Factory”, 4) Образователна и културна програма, 5) Програма за намаляване на престъпността и превенция от криминални дейности, 6) Икономическа програма за повишаване на заетостта и насърчаване на предприемачеството, 7) Социална програма за укрепване на общността (1).

Програмата за обновяване на жилищните сгради е насочена предимно към общинските жилища. До 2015 година са обновени 30% от общинските жилища (28 сгради). Така делът на жилищата с лоши санитарно-хигиенни условия е намален до под 10%. Подобрена е жилищната среда на 1,300 семейства, което включва вътрешни тоалетни, кабелна телевизия, подобрена изолация на сградите, вътрешен двор и др. След обновяването общинските жилища са били заети от същите семейства, без наемите да са повишени. В същото време, 20 други сгради с 570 апартамента са обновени. През целия процес – от идеите за подобряване на жилищата до участието във физическото реализиране на обновяването, са включени приблизително 1,000 семейства (9, 10).

Социално чувствително обновяване в „Магдолна“

Съвместно с физическото обновяване на средата е разработена и социална програма с мерки, насочени към уязвимите хора, живеещи в бедност и социална изолация. Чрез нея са реализирани социални дейности с различен характер – предоставяне на услуги за семейно подпомагане и детска грижа за близо 100 семейства, домашни асистенти и помощ в управлението на дълговете, както и т.нар. „Мотивационни пакети“, които включват малки подобрения на жилищата и техническа помощ. В 4 училища е разработена инициатива „Магдолна след училище“ за обучения за учители, групова терапия с деца и индивидуални консултации. Съвместно с местните жители е предоставена помощ за бездомни хора с възможност за включване в социални услуги в свободното време в някои ключови публични пространства в квартала (9, 10).

Откриването на нов Общностен център “Glove Factory”, бивша фабрика за ръкавици, през 2008 година е едно от най-ключовите действия по реализирането на социалната програма в квартала. Многофункционалната сграда е място за провеждане на редица образователни дейности, насочени както към децата, така и към възрастните. Тук са реализирани събития, свързани с програмата за заетост, социалните грижи, както и културни и общностни срещи като напр. „Дните на „Магдолна“. В него всяка седмица се организират безплатни събития с различна насоченост – курсове по рисуване и занаяти, компютърни обучения, спорт и гимнастика, литературни клубове, както и индивидуални консултации за подобряване на уменията и знанията на хората от уязвими групи. Общностният център има своето ключово място не само в живота на квартала, но и в този на района (9, 10).

Съвместно с това е осъществена икономическата програма, която цели „да интегрира трайно безработните и хората без образование обратно към пазара на труда“. Между 2008 и 2014 година на всеки 6 месеца в Общностния център са организирани кариерни форуми, насочени към безработните в квартала. На всяко едно от събитията повече от 100 човека, са намирали работа. Също така два пъти всяка седмица е организиран „Kлуб за търсене на работа“ с между 30 и 50 посетители на събитие (10). Повече от 50 човека без завършено начално образование са преминали през професионални обучения. В същото време от „Програмата за развитие на Магдолна“ е предоставена работа на поне 50 човека, които са били включени в подходящи за тях дейности по нейното реализиране (9, 10).

Обновяването на зелените пространства е започнало от ключовите площади в квартала – „Матиас“ и „Телеки“, като през трите етапа на програмата са били обновени всички зелени пространства в квартала (Фиг. 2). Към тях са добавени нови елементи на градското обзавеждане като спортни площадки, места за игри, срещи и отдих, и е подобрена безопасността и озеленяването по улиците. Местното население участва през целия процес, както с идеи, така и в реализацията, като в резултат от множеството акции по облагородяване, жителите са припознали тези пространства като свои и са повишили вниманието и грижите си към тях (9, 10).

Един от най-сериозните проблеми в квартал „Магдолна“ е престъпността. От октомври 2008 година е стартирало реализирането на програма за намаляване на престъпността и превенция от криминални дейности. В общностния център “Glove Factory”съвместно с експерти в областта са организирани 105 специални събития със 156 лекции в началните училища за повишаване на осведомеността за вредите от употребата на наркотици и други криминални дейности. Реализирана е програма за рехабилитация на наркозависими и интегрирането им към пазара на труда. Създадена е стратегия за намаляване на престъпността в квартала и са осъществени градски намеси за повишаване на вниманието към превенцията от криминални дейности, като “BuSTOP 99” (Фиг. 3). На всеки 6 месеца са организирани събития с местното население за обсъждане на процеса по нейното реализиране. В резултат броят на криминалните случаи са намалели, а цялостното чувство за сигурност в квартала се е повишило (9, 10).

Фиг. 2: Преди, по време и след обновяването на площад „Телеки“ с участието на жителите, Ujirany / New Directions Landscape Architects, Tamas Bujnovszky, Tibor Vermes, Gyula Nyari, http://landezine.com/index.php/2015/03/teleki-square-by-ujirany-landscape-architect/?fbclid=IwAR1wUQg_9D_px9MtzFOTAFsMC4_PayNEq_GJc_piLzWGY_QUhaO2EkMepak

Фиг. 3: Реализиране на градски намеси в квартала с участието на общността, Urb/UFLAb Urban Future Laboratory, “BuSTOP’99,” “Magdolna Quarter Program III”: http://uflab.org.hu/portfolio/bustop99/

Научени уроци

Казусът „Магдолна“ представя добър пример за иницииране и управление на процес за устойчиво градско обновяване в контекста на пост-социалистическа страна като Унгария. Въпреки, че процесът следва т. нар. подход „отгоре-надолу”, с внимателни действия от страна на общината за активното включване на местното население с течение на времето са създадени лични взаимоотношения и е изградено доверие между различните участници в процеса (10). Ключовото за успешното обновяване на „Магдолна“ е дългият процес от повече от 15 години и поетапното разработване на комплексна и интегрирана програма, насочена към специфичните проблеми на територията и общността. От съществено значение за постигане на истински устойчиви резултати е включването на местните жители от най-ранен етап на процеса. Привличането на НПО организации с необходимите знания и умения за работа с маргинализирани групи е от изключителна важност при обновяването на бедните територии. Всичко това с комбинация между т.нар. „меки“ мерки за обучения и социални грижи и инфраструктурните проекти за подобряване на градската и жилищната среда повишават възможността за постигане на устойчиви резултати (6).

Източници на информация

1. György Alföldi, Csilla Sárkány, György Molnár, Dániel Horváth, Zsuzsanna Mikó, Sándor Erdősi jr, Ákos Czeglédy, Péter Horváth dr, Judit Holländer, Kata Soós, József Kolossa, Zoltán Csete – Rév8 Zrt., “Regeneration Program in Budapest – Józsefváros, Magdolna Quarter Program 2007″.
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2013/02/Regeneration_Program_in_Magdolna_Quarter_2007.pdf

2. Rév8 Zrt., “Budapest – Józsefváros, Magdolna Negyed Program II, 2008-2010”, 2008.
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2013/01/mnp2_att1.pdf

3. György Alföldi – Rév8 Zrt., “Regeneration Program in Budapest – Józsefváros Magdolna Quarter Program, 2008-2010”, 2011.
https://www.ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/roma2011/doc/conclusions/23052011_alfoldi.pdf

4. Erzsébet Beliczay – Levegő Munkacsoport, Clean Air Action Group, “Urban regeneration in Budapest“, 2009.
https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/urban_reg_in_budapest.pdf

5. Rév8 Zrt., Introduction.
http://www.rev8.hu/

6. György Alföldi, Éva Gerőházi, Eszter Somogyi, Iván Tosics, “Integrated Approach to Social and Economic Inclusion”, 2013.
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2013/08/2013_magdolna_paper.pdf

7. Alföldi György. Erdősi Sándor, Horváth Dániel, Handouts for European Commission: 2nd European CITIES Forum – An Urban Agenda for Europe, Magdolna Guide, “Magdolna Neighbourhood Program 2005 -2015, Budapest– Józsefváros”.
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2013/08/MagdolnaGuide.pdf

8. Rév8 Zrt., Magdolna Quarter Program I, Budapest.
http://rev8.hu/lezart-projektek/magdolna-negyed-program-i/

9.Alföldi György. Erdősi Sándor, Horváth Dániel, Handouts for European Commission: 2nd European CITIES Forum – An Urban Agenda for Europe, Magdolna Book, “Magdolna Neighbourhood Program 2005 -2015, Budapest– Józsefváros”.
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2013/08/MagdolnaBook.pdf

10. Dániel Horváth, Rév8 Rehabilitation and Urban Development Co. “Magdolna Quarter Programme – Budapest”.
https://www.connective-cities.net/fileStorage/Veranstaltungen/Launch-event/Praesentationen/140624_Budapest_Integrated_Urban_Renewal_in_the_Magdolna_Neighbourhood__Connective_Cities_Horvath.pdf

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bgКоментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.