Добри практики за устойчиво развитие на градовете: квартал Бедие-Бутру, Париж, Франция

Градско обновяване на квартал Бедие-Бутру (Bédier-Boutroux), гр. Париж, Франция

Фиг.1: Бедие-Бутру – местоположение спрямо приоритетнтите зони за развитие на „The urban renewal projects(GPRU)“: Jean-François Poyau, Les lettres d’information GPRU, Projet 13e – Bédier – Oudiné, 2008

 

 

Фиг.2: Квартал Бедие-Бутру, сателитна снимка: http://www.parisbedierportedivry.fr

Контекст на местната проблематика

Квартал Бедие-Бутру е разположен на югоизток от 13-ти район на Париж, заключен между булевард „Масена“ и скоростния околовръстен път. Поради местоположението си, той се нарича още и „Южната порта“ на Париж.

През 19-ти век територията, на която е разположен кварталът е била земеделска, а впоследствие е укрепена за отбранителни цели. След 1919 г. укрепителната зона е премахната и на нейно място се построяват социални жилища.

През следващите две десетилетия се обособява зелен пояс с ширина 250 метра, в който се разполагат спортни площадки и обществени паркове.Кварталът се характеризира с високо ниво на бедност. Близо две трети от населението е с ниско ниво на квалификация. Безработните са повече от 15% от населението. Голяма част от жителите зависят напълно от социалните помощи, а икономическите дейности са ограничени. Близо две трети от жителите са нискоквалифицирани.(1)

Градоустройствени проблеми

Основен проблем на квартала е, че той не се интегрира в градската тъкан. Булевард „Масена“ се характеризира с голям автомобилен трафик, а околовръстният път е генератор на шум и замърсяване на въздуха. Жителите много по-лесно достигат до съседното предградие – Иври, отколкото до останалите части от Париж.
Друг проблем са озеленените площи. Публичните пространства са били достатъчно големи, за да бъде обезпечен квартала, но са имали неясен статус и са се превърнали в нерегламентирани сметища и паркинги.(1)

Социално-икономически профил на жителите

Бедие-Бутру се характеризира с намаляване на броя на населението от 70-те години насам. През 90-те години е най-драстичният спад(-11,9%), което е в противоречие с тенденцията за нарастване в 13-ти район на Париж (+ 0,3%).

Застаряването също е отчетено като сериозен проблем. То се дължи предимно на това, че по-младите – на възраст от 20-34 г. масово избират да се преместят в други части на града.

През 1999 г. в резултат на последователни имиграционни вълни от Европа, Северна Африка и Азия, броят на имигрантите достига до 12,96% от общо 3061 жители.

Икономическите дейности в района са доста ограничени. Общо броят на фирмите е по-малък от петдесет. Една от причините за това е, че голяма част от територията е заета от жилищни сгради, общежития и социална инфраструктура, като съответно липсва пространство за въвеждане на нови функции в квартала и създаване на работни места.

ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОЦЕСА. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА

В края на 2001 г. се провежда експериментална правителствена инициатива, която обединява две политики: „Politique de la ville“ и „The urban renewal projects (GPRU)“ и така се създава социалната програма, обвързана с територията: „Social Programme related to a Territory (PST)“. Нейната цел е насърчаване на по-добра координация на социалните действия, извършвани от различните участници в конкретния квартал, особено по отношение на грижите за децата.

През 2002 г. въз основа на проучване, проведено през предходната година, както и на анализа по икономически и градски показатели, Бедие-Бутру се определя за приоритетна зона.

През 2003 г. е осъществена програма за модернизация на сградите с финансова субсидия от държавата. Тя има за цел да обнови входовете, общите части и апартаментите.

През 2005г. след актуализиране на приоритетните райони, Бедие-Бутру отново е включен към приоритетните зони за действие.

Преустройството на квартал Бедие се е осъществило в съдействие с района Иври сюр Сен. Двете общини изготвят протокол за сътрудничество, чиито основни цели са:
•  развитието на икономиката, заетостта и обучението;
•  сътрудничество в местната култура, отдих и спорт;
•  по-добро качество на живот.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Гражданско участие

Преди да се вземе решение за разрушаването на сградите са организирани консултативни срещи и социологическо проучване с живущите – задължителна стъпка в процеса на градско обновяване.

Преди да се проучат възможностите за преустройство на квартала още през 2002г. са направени две анкети сред жителите. Първата се отнася до желанията и очаквания за квартала, а втората е предназначена по-специално за наемателите на кулата Т2. 81% от жителите, които са интервюирани съобщават, че искат да бъдат преместени в нови сгради, които да заменят предишните.

Тези срещи са дали на жителите възможността да обмислят едновременно с асоциации и институции иновации (напр. като „социалното“ кафе или общата градина). Организирани са три публични срещи с кметството на 13-ти район преди първото обявяване на проекта. Това е позволило на жителите да следват напредъка на действията по проекта, да правят предложения и да отразяват забележки към него. Консултациите продължат през цялата 2005 г. Асоциациите на наемателите, сдружението на родителите и други организации вземат активно участие в тях.

Транспорт и достъпност

През 2006 г. старира нова трамвайна линия – Т3, която свързва квартал Бедие с централната част на Париж. Отначало тя превозва по 60 000 пътници на ден, а днес броят им достига над 80 000 пътници. В периферията на квартала са ситуирани метростанция Porte d’Ivry и още четири автобусни спирки, една от които е на нощния транспорт. Вътрешността на територията се обслужва от един автобус.(2)

С цел стимулиране на пешеходното движение, са въведени следните мерки за повишаване на безопасността на пешеходците:
•  ограничена скорост до 30 км /ч;
•  подобряване на осветлението по ул. „Жозеф Бедие“, ул. „Марис Басти“ и ул. „Франк-Нохайн“;
•  преустройство на авеню „Порт Витри“ с разширени тротоари;
•  паркинг, ограничен до пътното платно и велоалеята във връзка с този на Иври;
•  разширяване на тротоарите и еднопосочните улици;
•  нова пешеходна пътека на ъгъла на авеню „Порт Иври“.

Подобряване на сградите на ОПАК
•  Създаване на условия за отглеждане на насаждения в двора и покрай фасадите на сградите;
•  Нова детска площадка за малки деца;
•  Подсилване на външното осветление;
•  Реорганизация на гаражи и паркинги;
•  Организиране на паркоместата в краищата на двора, така че пешеходците да се придвижват по-безопасно;
•  Обновяване на улиците и тротоарите;
•  Поставяне на неравности с цел намаляване скоростта на автомобилите;
•  Развитие на засадените пространства пред входните зали;
•  Разграничаване и защита на движението на пешеходците;
•  Преустройство пред входните фасади с включително живи плетове и цъфтящи храсти;
•  Засаждане на по-плътни дървета и храсти с цел да бъде скрито дъното на звуковата бариера;
•  Изграждане на жив плет по оградата и пред дъното на фасадата.(3)

Местен живот

Създаване на споделен градински площад „Бутру“
Площадът „Бутру“ представлява обща градина с около двадесет парцела, стопанисвани от няколко жители-доброволци, две сдружения и училищна група от местното училище „Франк-Нохайн“. (4)

Местни информационни и комуникационни центрове (Points Paris Emeraude à Paris)

Както беше отбелязано по-горе в текста, възрастните хора (над 60 годишни) са доминираща група в квартала. Те прекарват по-голямата част от времето си в жилищата, което може да се окаже с отрицателно въздействие върху живота на общността. В тази връзка са създадени местните центрове „Points Paris Emeraude à Paris“.

Тяхната цел е да подобрят качеството на живот, да информират и подкрепят възрастните хора и да предотвратят изолацията им. Те дават съвети, относно техните права, набавянето на храна, настаняване (домове за пенсионери или дневни центрове). Информационните центрове работят в партньорство с местните институции и местни жители. За трудноподвижните хора, центровете предлагат и посещения по домовете по заявка.(4)

Социален център за млади хора (Boutroux)

Преди да бъде осъществен проекта, младежите в квартала използват обществени пространства (напр. площадките на училищата) за събиране, поради липсата на други подходящи места. През зимата те използват фоайетата на социалните жилищни сгради и предизвикват вандалски прояви.

Мисията на създадения социален център „Бутру“ е главно да информира и ориентира млади хора от 10 до 25 години. Центърът, предлага помощ при оформяне на документация, свързана със: здравеопазване, обучение, заетост, жилищно настаняване, култура и спорт, схеми за финансиране на проекти. Периодично се организизрат образователни дейности под формата на забавни работилници и спортни и културни излети, адаптивни според възрастта и желанията на хората.(5)

Разрушаването на Т2

Новата сграда, построена на мястото на „Т2“ включва 66 жилища, 1 помещение, предназначено за социалния център, един детски център и търговска част. В сградата са настанени 24 семейства от живущите в бившата кула „Т2“. Половината от тях са били преместени временно, докато се построи новата сграда.(2)

Студентски общежития

Новата сграда на кръстовището на ул. Клод Рего и Джоузеф Бедие е студентско общежитие с около 40 студия.

Обновяване на съществуващия сграден фонд

ОПАК реализира обновяването на фасадите на сградите на улица Бутру и външните пространства.(3)

Фиг. 3: Сграда на новите студентски общежития: https://www.google.com

Нова детска градина

Детското заведение отваря врати през есента на 2007г. То се състои от три отделни секции – една с 66 места, една с 60 и една с 43 места.

A – трамвайна спирка на линия – Т3;
B – Пространството между Авеню де ла Порте и стадиона Carpentier се застроява с многофункционална сграда, помещаваща офиси, общинските служби и 200 жилища (включително такива подходящи за студенти);
C – Студентски жилищa и жилища, адаптирани за трудноподвижни хора;
D – Дом за възрастни хора;
E – Офис сграда;

Фиг. Е – Нова офис сграда, google Street view: https://www.google.com

 

 

 

F – Площад и стадион Бутру;

Фиг. F – Площад и стадион Бутру, сателитено изображение: https://www.google.com

 

 

 

 

G – Бивша сграда за настаняване на жителите от Т2 (вече е съборена);
H – Площад Бедие/Йерсин;
I – Хотели и офиси;
J – „Южната порта“ – промяна в организация на движението с приоритет на пешеходците и велосипедистите;(6)

РЕЗУЛТАТИ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

L’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) е парижка организация, чиято цел е да документира, анализира и разработва стратегиите за градско развитие, включително проекта за обновяване на квартал Бедие-Бутру. По данни от проучване и анкета сред жителите на квартала от 2010 г., APUR констатира, че по-голямата част от хората смятат, че проектът влие положително най-вече на достъпа до обществен транспорт (89%). 82% от анкетираните смятат, че качеството на живот е задоволително. 56% смятат, че кварталът се е развил „По-скоро добре“. Само 19% отговарят, че промяната е по-скоро към „доста лошо“ и 25%, че „не се е променило състоянието на квартала“.

Областите, за които нивата на удовлетвореност са най-високи са:
• достъп до обществен транспорт (89%);
• наличие на местни магазини (71%);
• сигурност (70%);
• качество на жилищата (70%);
• социални услуги (70%).

Обратно, областите, за които недоволството е най-високо, са:
• паркиране (30%);
• шумово замърсяване (45%).

Областите, които се дефинират като приоритетни от APUR за дейстиве през следващите години са сигурност, намаляване на шумовото замърсяване, решаване на проблема с паркирането, подобряване на чистотата на квартала и по-добро качество на жилищните сгради (общи части).(7)

Към настоящия момент квартал Бедие-Бутру все още е приоритетна зона за развитие, като обхвата ѝ се разширява с добавянето на сектора Один – Шевалерет Oudiné-Chevaleret.

Източници на информация

1. Widmer, Céline, Kübler, Daniel, 2014. Regenerating urban neighbourhoods in Europe: eight case studies in six European countries. https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/104988/

2. Jean-François Poyau, Les lettres d’information GPRU, Projet 13e – Bédier – Oudiné, 2004: https://api-site.paris.fr/images/72224

3. Jean-François Poyau, Les lettres d’information GPRU, Projet 13e – Bédier – Oudiné, 2005: https://api-site.paris.fr/images/72225

4. Jean-François Poyau, Les lettres d’information GPRU, Projet 13e – Bédier – Oudiné, 2006: https://api-site.paris.fr/images/72226

5. Jean-François Poyau, Les lettres d’information GPRU, Projet 13e – Bédier – Oudiné, 2007: https://api-site.paris.fr/images/72227

6. Jean-François Poyau, Les lettres d’information GPRU, Projet 13e – Bédier – Oudiné, 2008: https://api-site.paris.fr/images/72228

7. L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), association régie par la loi 1901, Les résultats de l’évaluation par territoire:
https://www.apur.org/cdrom/CD_CUCS_2010/pdf/menu3_resultats/Territoires/R%E9sultats%E9valuatifsterritoires/B%E9dier_synth%E8se.pdf

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bgКоментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.