Добри практики за устойчиво развитие на градовете: Меделин (Медеин), Колумбия

Меделин (Медеин), Колумбия (Medellin, Colombia). Интегрирана инициатива за обновяване от общински власти в Меделин

Фиг 1: Неформални селища в Меделин. Източник: Google Maps, 28.10.2019 г.

Контекст

Меделин е вторият по големина град в Колумбия. Населението на града нараства в резултат на процесите на индустриализация. Урбанизацията не е била управлявана добре и много имигранти, търсещи възможности за работа окупират земя и построяват собствени домове в неформални селища. След 80-те г. на ХХ-ти век населението нараства поради изселване на хора от селски райони, а също и поради конфликти и размирици. Ситуацията се усложнява от нарастването на наркокартела в Меделин и интензивните паравоенни и партизански (guerrilla) действия. Това, заедно със затихващата индустрия и безработицата, водят до нарастване на опасността в града, особено в бедните квартали. Меделин дори става известен като „световна столица на убийствата“ (Betancur, 2007).

От 60-те години до днес има различни програми и инициативи в Меделин, които целят подобряване на условията за живот и особено справяне с криминалните проблеми и сигурността. Днес се отчита значително подобряване на ситуацията в неформално възникналите територии в града, което много изследователи отдават на дългосрочните резултати от стартирали дейности основно след средата на 90-те години. Важно е да се отбележи, че в периода 2004 – 2007 г. се наблюдава изключително сливане и допълване на политики за безопасност със създаване на публични пространства, градско обновяване и социо-културни програми в иновативен териториален подход, описван като „социален урбанизъм“. Тук са разгледани три примера, считани за успешни и имащи важна роля в трансформацията на Меделин в по-безопасно място за живот:
•  Програмата PRIMED – две фази от 1993 г. до 1997/2000 г. и от 2000 г. до 2004 г.
•  Proyectos Urbanos Integrales (Integrated Urban Projects – Интегрирани градски проекти (ИГП) – от 2002 г.
•  Социален урбанизъм

Програмата PRIMED

Контекст

Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales (Integrated Programme for Improvement of Slum Settlements, PRIMED – Интегрирана програма за подобряване на гета) в Меделин често се дава като пример за добра практика. Тя е стартирана през 1993 г., за да отговори на предизвикателствата, произтичащи от разрастването на гетата в града, особено след 80-те. Към тогавашния момент населението на 87-те неформални образувания в града наброява 250 000 д. или около 14% от населението на Меделин. Много от тези гъсто населени райони са застроени на неурегулирана територия, най-осезаемо по стръмните склонове на Долината Абура (Aburra Valley), която е податлива на кални свлачища. В селищата липсвали адекватна улична мрежа, публична инфраструктура и пространства.

Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales (Integrated Programme for Improvement of Slum Settlements, PRIMED – Интегрирана програма за подобряване на гета) в Меделин често се дава като пример за добра практика. Тя е стартирана през 1993 г., за да отговори на предизвикателствата, произтичащи от разрастването на гетата в града, особено след 80-те. Към тогавашния момент населението на 87-те неформални образувания в града наброява 250 000 д. или около 14% от населението на Меделин. Много от тези гъсто населени райони са застроени на неурегулирана територия, най-осезаемо по стръмните склонове на Долината Абура (Aburra Valley), която е податлива на кални свлачища. В селищата липсвали адекватна улична мрежа, публична инфраструктура и пространства.

Същност на програмата

PRIMED е пилотна програма в сътрудничество между града Меделин и правителствата на Колумбия и Германия (чрез Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ) и Банката за развитие (KfW). Тя действа като автономно звено, директно подчинено на кмета на Меделин. Основните ѝ цели са:
•  Подобряване на застроената среда – адаптиране на жилищата, изграждане на инфраструктура (вкл. достъп до вода и канализация), пътища и обществени сгради като училища, здравни центрове и места за отдих;
•  Осигуряване сигурност на собствеността на земя – индивидуална собственост на земя;
•  Популяризиране на гражданско участие и общностно развитие;
•  Смекчаване на геоложките рискове – премахване и преселване на семейства.

Програмата поставя силен акцент върху създаването на общност и участието ѝ още от определянето на нуждите и приоритетите до реализацията и поддръжката на публичните пространства. Програмата се разделя на 2 фази:
•  Фаза 1 (1993 г. – 1997/2000 г.) – цели да премести част от неформалните жилищни структури с ограниченото участие на някои предходни публични инициативи (категоризирани като „Ниво 2“ от Община Меделин) в райони с по-високо ниво на правителствено участие, които в по-голяма степен отговарят на базовите стандарти (категоризирани като „Ниво 1“). Фаза 1 е удължена до 2000 г. поради неочаквани забавяния и наличието на допълнителни средства. Общият бюджет на тази фаза е около 15 млн. щатски долара и средната стойност за едно семейство е около 1 400 щатски долара.
•  Фаза 2 (2000 г. – 2004 г.) – цели да се намеси в най-маргинализираните райони, в които не е имало предходни държавни намеси („Ниво 3“) и да ги подобри до „Ниво 2“. Бюджетът на тази фаза е над 20 млн. щатски долара.

Резултати и въздействие

Общо двете фази на програмата покриват 30 района (по 15 района във всяка фаза). Във фаза 1 са облагодетелствани ок. 51 000 д. (1/5 от цялото население, живущо в неформални жилищни структури в града) или 11 000 семейства. Фаза 2 е насочена към още 60 000 д., което е около 24% от предполагаемото население в гетата на града.

В проучване, проведено през 1999 г., което измерва възприятието на домакинствата за ефекта от Фаза 1, 96% отговарят, че качеството им на живот се е подобрило и 66% заявяват високи нива на удовлетвореност с постигнатите подобрения в домовете, благодарение на подкрепата от програмата. Казусът с индивидуалната собственост на земята се оказва по-сложен от очакваното, но публичните инвестиции в територията помагат да се осигури сигурност на собствеността и инициират инвестиции в изграждането и подобряването на жилища. Интервюираните също изказват задоволство от подобрения в застроената среда, вкл. улици, пътища и транспорт, като над 91% твърдят, че сега са по-добре свързани с града.

Важно е да се отбележи, че програмата също така стимулира общностното участие: 84% от интервюираните отбелязват, че са имали някаква степен на участие в проекти на местната власт, а 68% отговарят, че гражданското участие е нараснало. 69% вярват, че общността е имала възможността да участва в идентифицирането и разработването на проектите, а 75% смятат, че тя има капацитета да формира организации за собственото си развитие. Отчита се и подобряването на взаимоотношенията между съседите и повишаването на сигурността.

Интегрирани градски проекти (ИГП)

След 2002 г. ИГП доминират работата в гетата в Меделин. Те биват определяни като модел за градски намеси, който интегрира физически и социални компоненти с междусекторни и приобщаващи стратегии. Те целят да решат специфични проблеми на общности, които населяват територии, засегнати от бедност и социално изключване, които са потърпевши от цялостното отсъствие на държавата. Фокусират се върху подобряване на локалната мобилност, жилища и публични пространства, а също и върху популяризирането на публичното образование и култура. ИГП често стартират с голям инфраструктурен проект, целящ да катализира по-малки проекти за публични пространства или инфраструктура в специфични територии. ИГП включват участието на общността в разработването и реализацията на проектите, за да гарантират тяхната жизненост и устойчивост.


Фиг 2: Градският лифт Metrocable, част от интегрираните градски проекти в Меделин. Източник: Patino, 2011

Първият ИГП стартира в североизточен Меделин, включвайки завършването на известния градски лифт – Metrocable, през 2004 г. и разнообразни градски проекти около метростанциите като библиотеката Reyes de España, завършена през 2007 г. Първата линия на лифта, построена на стойност под 30 млн. щатски долара и обслужваща 150 000 души в 12 квартала в Комуни 1 и 2, е последвана от втора линия в друга част на града. Двете са проектирани да обслужват до 30 000 пътувания на ден. Трета линия е отворена през 2010 г., за да свърже края на първата линия с природен парк, намиращ се на ок. 800 м над долината на реката.

Градът инвестира в обхватна обновителна програма в териториите, обслужвани от лифтовете (вкл. жилища, увеличаване на публичните пространства, нови библиотеки и училища, икономическа подкрепа на местни жители под формата на обучения и заетост в публични дейности). Това оказва значим ефект върху качеството на живот на жителите отвъд подобряването на транспорта. Ключова характеристика е, че публичната среда е проектирана, използвайки висококачествени материали – съзнателно отхвърляне на стандартния подход за предоставяне на нискокачествени услуги на бедните.

Резултати и ефекти от ИГП

Основните намеси от проектите са:
• 125 000 м2 създадени или подобрени публични пространства;
• 18 нови парка – 8 квартала за първи път имат паркове;
• Парк-библиотека Санто Доминго;
• Зонален център за икономическо развитие (CEDEZO);
• 4 пешеходни моста и 8 повдигнати пресичания в Линеарен парк Quebrada La Herrera;
• 4 пешеходни алеи (2.8 км);
• Проект за подобряване на гета в квартала Хуан Бобо (Juan Bobo) – получил награда за най-добра практика на Хабитат 2008 г. (Habitat Best Practice Award 2008);
• 11 панаира, организирани с микро предприемачи от тази зона;
• 25 общностни събития, ориентирани към популяризирането на мирното съжителство с над 300 000 участници.

Основните ефекти от проектите са:
• Инвестициите в социални и културни програми са 4 пъти повече, отколкото в строежа на Metrocable, която е основната инвестиция във физическа инфраструктура;
• Около 92% от работната ръка са жители на територията, в която се реализира намесата, при нива на безработица 40% за същата територия;
• 300% увеличение на търговията в зоната, вкл. с построяването на търговски булевард, като търговските обекти по улицата нарастват от 18 на 239;
• Значително намаляване на нивата на насилие и несигурност, основно при домашното насилие и обирите;
• Популяризиране на ново общностно лидерство, което подсилва социалните и общностни организации и повишава нивата на гражданско участие.

Изследване на UN-HBITAT през 2011 г. описва социалните и икономически ефекти на ИГП. Частните инвестиции и търговията в района нарастват със създаването на търговски булевард. Наблюдава се значително намаляване на нивата на престъпност и несигурност, доказателство за силните социални и общностни организации и повишаването на нивото на гражданско участие.

Фиг 3: Комуна 13 в Меделин с ескалаторите в дясната част на снимката.
Източник:
https://www.viator.com/en-CA/tours/Medellin/Graffiti-Tour-Comuna-13/d4563-146574P1

Друг отличителен проект на ИГП е мрежата от ескалатори, които провеждат лесно хора през най-стръмните части на Комуна 13 – един от най-опасните райони в града. Голяма част от общите капиталови инвестиции в града са специфично насочени към кварталите с най-лоши условия на живот. Така инвестициите в нов транспорт и пътища са били насочени към най-бедните квартали, измествайки се последователно от най-нуждаещите се към по-добрите.

Социален урбанизъм

В началото на новото хилядолетие Общината стартира тестови подход, който по-ясно се насочва към политики за безопасност и мирно съжителство в програмите за градско обновяване, прилагани в критични райони (гета и бедни квартали). Този нов подход е част от Общинския план за развитие (2004 – 2007 г.). Един от централните елементи на този план са серия от програми, целящи градска и социална трансформация на най-изключените части на града, които са групирани под шапката на концепцията Социален урбанизъм.

Принципите на Социалния урбанизъм са базирани на изричното приемане, че физическите намеси трябва да бъдат подкрепяни чрез отчитането на гражданите като ключов актьор. Счита се, че всяка териториална намеса и инвестиция в публична инфраструктура трябва да бъдат изначално подкрепени с процес, който осигурява справедлива собственост върху града (в буквален и преносен смисъл, в контекста на концепцията „право на град“ за всички) на най-широк спектър от социални групи и да се стремят към по-справедлив и жизнен град. Всички предприети действия са под рамката на интегрирани градски намеси, които са постоянно съпроводени от общностите като главни поддръжници и разпространители на информация за проектите. Те трябва да бъдат измислени и създадени с хората и трябва да бъдат изградени заедно с тях.

Този тип градски намеси целят да платят историческия социален дълг на града към най-бедните общности, балансирайки териториалните неравенства чрез създаването на качествени публични пространства, които подпомагат взаимодействието между хората, осигуряването и подобряването на градската инфраструктура при развитието на жилищни програми в рискови райони. Основният инструмент, използван за прилагане на концепцията на Социалния урбанизъм са Интегрираните градски проекти.

Настояща фаза на Социалния урбанизъм (2008 – 2011 г.)

Администрацията, избрана за периода 2008 – 2011 г. подкрепя продължаването и задълбочаването на подхода Социален урбанизъм като една от най-успешните политики на предходния Общински план за развитие. Новият кмет заявява, че Социалният урбанизъм се базира на три основни стълба:
• градско обновяване и социална трансформация на града, за да се намери баланс за живота в обществото;
• популяризиране на публични пространства, които позволяват всички граждани да им се насладят и да се срещат с други хора, независимо от тяхната раса или икономическо състояние;
• обществено образование и култура, възприемани като средства за развитие на града и обществото, а също и като ключови елементи за включване и равенство.

Като резултат от приоритизирането на такива намеси, новият Градски план увеличава ИГП от 2 на 6 – продължаването на ИГП за Комуна 13 и стартирането на ИГП Център Изток, ИГП Игуана Крийк (Iguana Creek), ИГП Алтависта, ИГП Северозапад и ИГП Моравия.

Ефект от програмите и инициативите в Меделин

В резултат на дългата история на обновяване и подобряване на гетата от началото на 2000те Меделин получава редица отличия за „най-добра практика“ за подобряване на условията на живот и през 2012 г. е наречен „Иновативен град на годината“ от The Wall Street Journal и Urban Land Institute. Подходът му към обновяване на гетата особено чрез включващото планиране намира мястото си в ново законодателство още през 1997 г. и е приложен и в други градове в Колумбия. Успехът на урбанистичните намеси в Меделин са катализатор за подобни проекти в различни градове из Латинска Америка.

Източници на информация

Lucci, Paula. Bhatkal, Tanvi. Khan, Amina & Berliner, Tom. 2015. “What works in improving the living conditions of slum dwellers: A review of the evidence across four programmes”. Overseas Development Institute: London.
Patino, Fernando. 2011. “An Integrated Upgrading Initiative by Municipal Authorities: A Case Study of Medellin”. В “Building Urban Safety through Slum Upgrading”. Стр. 7-20. UN-HABITAT: Nairobi.

* Снимки могат да бъдат взети от UN-HABITAT, които са автори на втория документ

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bgКоментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.