Добри практики за устойчиво развитие на градовете: град Лима, Перу

Подобряване на битовите условия на живот в неформално възникващите жилищни райони на град Лима, Перу

Фиг.1 Неформални квартали в Лима, източник: Google Earth, 9 април 2019 г.

Въведение в контекста

Столицата и най-голям град в Перу, Лима се намира на западното тихоокеанско крайбрежие. Перуанският бряг е пустиня, пресечена от реки, които носят вода от Андите, но само в летните месеци. По-голямата част от извънградските територии не са пригодни за земеделие и често нямат установена собственост. Засилен процес на заселване на нови крайградски територии в Лима се наблюдава още от 50-те години на 20-ти век. Едно от наименованията използвани за тези места е „pueblos jovenes” – млади селища, това са места, където бедни и безимотни жители на града, например млади семейства или преселници от селските райони се настаняват и постепенно развиват жилищната си среда със собствени усилия и средства, урбанизирането се случва преди планирането на средата. Към 2015 г. – 35%, от населението живее в неформални жилищни структури. В някои ситуации, хаотичния процес на урбанизация води до образуването на зле организирана, некомфортна и дори опасна за обитаване среда. (1)

От 80-те години насам населението на столичния град се е удвоило, от 4,8 милиона до почти 10 милиона през 2015. Много от новопристигащите се заселват в разпростиращи се неформални селища. В резултат на това широка Лима ограничена от Андите на изток и Тихия океан на запад – се е разпростряла на близо 200 километра по бреговата ивица. Лима вече е шестият по големина град в Латинска Америка. (3) Не всички млади селища остават гета; в Лима разликата между официалното и неформалното градско развитие започва да се размива. Много възникнали неформално жилищни структури сега се обслужват от течаща вода, електричество, имат павирани пътища, училища и други обществени услуги. Въпреки, че повечето все още са недостатъчно обслужвани според глобалните стандарти, много от тях започват да приличат на квартали от средната класа.

Началото на 21-ви век е период на бърз икономически растеж в Перу. За Периода 2004 – 2015 ръста на икономиката е средно около 6 % годишно. Въпреки слабото забавяне на темповете на растеж през последните няколко години, икономиката в Перу все още е една от най-бързо развиващите се в Южна Америка. (3) Приходите, включително и за жителите на бедните квартали нарастват. През 2004 година над 40% от населението на Лима живее под приетото ниво на бедност, процента на бедни граждани пада до 11 през 2016, като през последните 3 години нивото на бедност леко нараства до 13.3% (4). Повишените икономически възможности дават тласък на инициативи по благоустрояване на гетата в столицата на Перу, но за постигане на устойчивост и ефективно разходване на средства съществува необходимост за формализиране на имотните взаимоотношения, предварително планиране и общ подход към благоустрояване на младите селища.

Степента на държавно финансиране за подобряване на градската среда е значително по малко в сравнение с други южноамерикански държави, благоустрояването се дължи главно на организирани действия и вложени средства и усилия от самите граждани.(3)

Фиг. 2 Териториално развитие на Лима от 50те гдини на 20 в. до края на първото десетилетие на 21 в., източник, J. Matos Mar , “LAS BARRIADAS DE LIMA 1957”; https://wwwowww.me/las-barriadas-de-lima-1957-86/

Инструменти за развитие неформално възникналите квартали

Придобиване на собственост

Придобиването на собственост на неформално заселените имоти създава сигурност и мотивира самите местни обитатели да развиват жилищната среда. Освен чрез закупуване на имот от собственик, законодателството в Перу допуска присъждане на права на собственост, ако дадено място е обитавано повече от 10 години. Друга възможност за получаване на легален статут за локализирани общности е отправяне на колективна молба към съответната община, за да бъдат признати за „асоциация“. Конкретните изискванията зависят от общината, която общността населява, обикновено някакъв период на обитаване, представяне на цялата необходима документация и плащане на малка символична такса. (2) Основният правителствен орган за регистриране и присъждане на поземлени права в неформално заселени терени в Перу е COFOPRI (Комисия за формализиране на неформална собственост). Комисията започва дейността си в края на 90те години на 20ти век, към 2015 са отпуснати на над 2,3 милиона парцела на настанили се вече там граждани. Първоначално идеята е предложена от ILD (Институт за свобода и демокрация) и в крайна сметка е приета от правителството на Перу през 1996. Нов закон от 2004, прехвърля голяма част правомощията и в ръцете на общините и прави общинската администрация отговорна за физическото и юридическото благосъстояние на техните общности, както и да утвърждават процеса на легализиране на отделни терени.

Проекти за подкрепа и развитие

Различни проекти финансирани от Световната банка и Международната банка за възстановяване и развитие и държавни фондове подкрепят процеса на планирана урбанизация и достъп до услуги. Мащабни проекти от последното десетилетие са „Проект за консолидиране на права на собственост“ (PCDPI) от 2012, който се стреми към по-добра координация между Комисията за формализиране на неформална собственост и общините, чрез споразумения. Финансира се със средства на Световна Банка и национални фондове. Проект за подкрепа на общините при изработване на кадастър 2017, целящ подобряване на ефективността на политиките за развитие и инвестициите,
планиране чрез използване на актуализирана кадастрална информация и пространствени данни. (5)

Проекти на неправителствени организации, активни на територията на Лима

Много голяма част от организирането на конкретни благоустройствени инициативи се случва благодарение на проекти управлявани от Неправителствени организации. „Urbinsight Lima“ е многогодишен проект, на нестопански организации от САЩ и перуански партньори, подпомаган с финансиране от Програмата на Организацията на американските държави за устойчиви общности. Проектът предлага цялостен подход и процес за оценка на градските системи. Към днешна дата проектът повишава осведомеността и насочва вземането на решения за по-ефективно използване на водата, повторна употреба на материали и ресурси, опазване и управление на водоемите в Лима, чрез изследвания и образователни инициативи.

EcoCompass е образователната платформа на Urbinsight, разполага с пълен набор от модули за изследване и обучение в градската система, включващи пространствени и непространствени технологии, усъвършенствани чрез интегриран и адаптивен набор от лекции. Материалите за обучение са разработени от Ecocity Builders и са адаптирани за местно прилагане с акцент върху възможността за участие в обученията за повече хора. В Лима местният акцент е върху водата.

Проектът помага на града да оцени условията и рисковете в засегнатите райони и квартали чрез събиране и обмен на информация за системите за водни ресурси и генериране на оригинални данни на ниво общност, които да допълнят официалните данни от източниците на правителството. Работейки с местни университети, правителства, обществени групи и граждани, проектът засилва местния капацитет за събиране, анализ и действия на данни и подкрепя местните инициативи, свързани с устойчивостта на града, управлението на риска и разходването на градски ресурси.(6)

През 2013 г. професор Адриана Алън и д-р Рита Ламбърт от отдела за планиране на развитието Бартлет, благодарение на отпуснат грант за проекти за развитие на южноамериканските градове, заедно с група НПО и местни организации събират информация и изработват триизмерен модел на град Лима. Използвайки дронове, 3D моделиране и технологии за картографиране с отворен код, екипът – заедно с местни събирачи на информация сред жителите на Лима – създава съвместно количествени и качествени пространствени данни, разработени и визуализирани по достъпен начин, така че да могат да бъдат използвани като инструмент за обсъждане на и взимане на решения на политическо ниво. Установяват общности в риск и подпомагат информационно бъдещите проекти за развитие, подкрепени от държавата и общините. (8)

Роля на местните организации

Най-важният елемент в механизма за развитие на младите селища в Лима е участието на самите граждани, чрез местни асоциации. Всъщност, при изграждане на комунална инфраструктура всяко засегнато домакинство трябва да допринесе за подобряването на средата. Местни асоциации и инициативни групи участват в планирането и изграждането на структури необходими на общността и настояват за подкрепа от властите. Целите на местните групи са подобряване на условията за живот: достъп до вода, канализация, електричество и жилищни условия. (7)

Фиг.3 Прокопаване на канал, Източник: Calderуn Cockburn, Jesъs Quispe Romero, Paula Lucci, Amanda Lenhardt June 2015 ON THE PATH TO PROGRESS: Improving living conditions in Peru’s slum settlements.

Прогрес в благоустрояването на младите селища

Освен регламентирания процес на придобиване на собственост върху обитаваните имоти, останалата помощ е по – скоро от информационен и организационен характер, като държавното финансиране на самото физическо изграждане на инфраструктурата е крайно недостатъчно и усилията за напредък са в ръцете на гражданите. Вероятно културните особености – като високата степен на образованост (43% от населението са завършили колеж или висше учебно заведение (4)), ангажираност към постигане на напредък за цялата общност, както и нарастването на приходите на средната класа са причини за прогреса на неформалните поселения. Мащабите на нужните инициативи са изключително големи, става дума за милиони граждани разположени на огромна територия простираща се по протежение на 200 километра на пустинния тихоокеански бряг. Все пак достъпа до комунални услуги се увеличава с всяка измината година. Докато изграждането на транспортна и електроснабдителна мрежа основно опира до финансови инвестиции, водния цикъл на града трябва да бъде внимателно планиран и за да се постигне максимална ефективност. Самите географски характеристики на мястото са много малки количества валежи и намаляващи подпочвени води. Практиката за водоснабдяване с питейна вода на труднодостъпните места е транспортиране на цистерни с вода до определени места, от където гражданите наливат в туби и бутилки и пренасят до жилищата си. Разстоянията от водните цистерни до дома може да достигат до 30 минути пешеходен преход.

Нерешени проблеми

Цената за изграждане на инфраструктура нараства с отдалечеността и стръмността на теренна на даденото жилище, въпреки значителното нарастване на дяла на имотите с достъп до комунални услуги, най-отдалечените и най-труднo достъпните жилища, където обикновено обитават хората с ниски доходи, нямат скорошни изгледи да бъдат благоустроени. Общият воден ресурс е много малък, в комбинация с настъпващите климатични промени и увеличаващо се потребление, се очаква достигане до сериозен дефицит, ако снабдяването с питейна вода стане невъзможно и обитаването на жилища насред пустинята ще бъде невъзможно.

При изграждането на някои от жилищата не се спазват конкретно общоприети строителни норми, в комбинация с риска от висока сеизмична активност на тихоокеанското крайбрежие, при евентуално земетресение конструктивните недостатъци могат да причинят огромни материални и човешки щети. Някои заселници пренебрегват установените норми и се заселват в непригодни за целта места, като заливни зони на реки, санитарно охранителни зони и други непригодни за обитаване места, което създава сериозен риск за живота им.

Изводи

Благоустрояването на Лима тече с бързи темпове и въпреки скромното финансово участие на държавата и общините, много от доскоро мизерните неформални жилищни образувания получават достъп до комунални услуги. Ключовият фактор за развитие е нарастването на приходите на местното население и желанието на местните общности да се кооперират за развитие на средата за обитаване. Много организации работят за подобряване на информираността на местното население, както и за подобряване на процесите на градско планиране. Въпреки значителния прогрес от гледна точка на дела на населението с достъп до електроснабдяване, водоснабдяване, канализация и сметоизвозване, мащабите са огромни и все още има много квартали без скорошни изгледи за подобряване на тамошните условия. Често и самото благоустрояване се случва без сериозно проучване и планиране, което създава бъдещи рискове за затруднена експлоатация на инфраструктурата. Положителна е ангажираността на местното население за използването на иновативни методи за планиране и използване на ресурсите.

Източници на информация

1. Густаво Рифориот. 2003. “UNDERSTANDING SLUMS: Case Studies for the Global Report on Human Settlements Urban Slums Reports: The case of Lima, Peru”
2. Линдзи Бигда. Март 2013. „BUILDING A PATH TOWARD LAND TITLE: URBAN PROPERTY RIGHTS IN PERU“ https://www.medlifemovement.org/blog/item/171-building-a-path-toward-land-title-urban-property-rights-in-peru.html
3. Бруно Бинетти, Бен Радерстофр. Ноември 2015. „ Growing Pains: Urbanization and Governance in Peru“ https://www.worldpoliticsreview.com/insights/17167/growing-pains-urbanization-and-governance-in-peru
4. Sanjana Subramanian . Май 2018. Borgen Project,„ https://borgenproject.org/top-10-facts-about-poverty-in-lima-peru/
5. Zoe Elena Trohanis, Henry Forero Ramirez, Luis Miguel Triveno Chan Jan ноември 2018 The World Bank National Urban Cadaster and Municipal Support Project http://documents.worldbank.org/curated/en/115551541449971634/pdf/Concept-Project-Information-Document-Integrated-Safeguards-Data-Sheet-National-Urban-Cadaster-and-Municipal-Support-Project-P162278.pdf
6. Глобална инициатива, свързваща кварталите на място с уеб-базирани инструменти за картографиране, събиране и споделяне на информация https://urbinsight.org/lima/
7. Calderуn Cockburn, Jesъs Quispe Romero, Paula Lucci, Amanda Lenhardt June 2015 ON THE PATH TO PROGRESS: Improving living conditions in Peru’s slum settlements.
6. Iнтернет сайт, глобална инициатива, свързваща кварталите на място с уеб-базирани инструменти за картографиране, събиране и споделяне на информация https://urbinsight.org/lima/
7. Доклад: Julio Calderуn Cockburn, Jesus Quispe Romero, Paula Lucci, Amanda Lenhardt June 2015 “ON THE PATH TO PROGRESS: Improving living conditions in Peru’s slum settlements”
8. Статия на сайта на Climasregio april 2015 “Disrupting urban ‘risk traps’: bridging finance and knowledge for climate resilient infrastructural planning in Lima. https://climasinriesgo.net/

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bgКоментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.