Добри практики за устойчиво развитие на градовете: Тан Хо Ло Гом канал, Хо Ши Мин, Виетнам

Тан Хо Ло Гом (Tan Hoa Lo Gom) канал, Хо Ши Мин(Ho Chi Minh City), Виетнам:
Успешна трансформация на неформална жилищна среда и ролята на социалния посредник за участието на жителите в процеса

Контекст на местната проблематика

Хо Ши Мин е един от икономическите центрове на Социалистическа Република Виетнам. Градът е с многомилионно население, разраснал се върху делтата на р.Меконг. Каналите в града са служели като основни транспортни коридори, но с увеличаванена автомобилното движение, тази функция постепенно е заета от пътищата. Неформални жилища заемат бреговете на каналите. Каналната мрежа е силно замърсена от стълпеното върху нея население и местната индустрия. В града липсва подходяща инфраструктура, като наводненията и замърсяването са ежедневие. След политическите и икономическите промени във Виетнам през средата на 1980-те следва икономически подем. Въпреки подема, делът на бедното население остава голям. През 1996г. властите в Хо Ши Мин (5 мил. население за периода) търсят от международната общност съдействие за справяне с бедността и замърсяването по градските канали. Обект на проекта е Тан Хо Ло Гом канал, един от главните 5 канала в града, най-замърсеният от тях.

Фиг. 1. Гъсто заселените неформални селища в Хо Ши Мин по протежение на ТАН ХО ЛО ГОМ канал. Отляво на канала е територията обект на проекта. Източник: Google Earth, 22.02.2019

Политическа и планова рамка

По време на проекта политиките за национално развитие във Виетнам се създават основно от 5 годишен конгрес на комунистическата партия. Социално икономическите цели се превеждат в специфични проекти и планове. Устройственото планиране като дейност е в ресора на Министерство на строителството (Ministry of Construction). Този подход означава, че за времето, в което ще се одобрят планове, реалностите на терен ще са значимо променени и плановете ще се неактуални. Допълнително плановете не са обвързани с реални бюджети и са повече „мечти на хартия”, отколкото реализуеми визии. Междувременно неформалният град продължава да се разраства неконтролируемо. Основна пречка във Виетнам е липсата на хоризонтална координация между агенциите, необвързаността на националните с местните планове и отсъствието на ясна национална политическа рамка и стратегия за урбанизацията. (Ahn, Lagrand, Lint, 2007:1)

Фиг. 2. Гъсто заселените неформални селища по протежението на Тан Хо Ло Гом канал в Хо Ши Мин преди започването на проекта. (BTC, 2014:2) Photo: © BTC

Иницииране на проекта, задачи и обхват

Проектът е иницииран от Общинския съвет/Народния комитет (People’s Committee of Ho Chi Minh City) на града. Изпълнява се със съдействието на Белгийското правителство. Проектът има две генерални цели: да подобри качеството на живот в териториите около канала и да подсили възможностите на местните общности и власти за справяне със замърсяването и бедността. Постигането на целите налага използването на подход, включващ местните общности, който същевременно гарантира съответствие със стратегиите за управление на битови отпадъци, за третиране на отпадни води, изграждане на инфраструктура, създаване на институционален капацитет, повишаване качеството на градската среда, за релокализация на домакинства и социално-икономическата им подкрепа. (Tran, 2009:23)

Проектът обхваща територия, част от три района – „Tan Binh” район, „11” район и „6” район.

Проектът се фокусира върху драгирането и разширяването на канала, изграждането на диги, дренажни системи и канализация, както и преместване на домакинства вследствие разширението на канала. Стартирани са няколко пилотни проекта: изграждането на станция за трансфер на битови отпадъци, подобряване качеството на жилищата, релокализация на домакинства в многофамилни сгради и реконструкция на канала. Всичките са разположени в кметство 11, район 6. В район Binh Tan, кметство Binh Hung Hoa се изгражда станция за третиране на отпадни води и зона за настаняване. „Стратегията е била да се развият проектите интегрирано, като се групират около двете места, които представят различни предизвикателства. В район 6 задачата е да изтласкат едновременно главните проблеми на вътрешния град – замърсяване на канала, управление на водите (наводненията), премахване на неформалните жилища и рехабилитация. Каналът е гръбнакът на зоната за обновяване. В Binh Hung Hoa задачата е чрез изграждането на инфраструктура да се структурира част от периферията на града, която е подложена на хаотичен и бърз процес на урбанизация. Друг важен компонент на подхода е включването на социално-икономически дейности и такива с участието на местната общност” (Ahn, Lagrand, Lint, 2007:2). Работата по проектите протича от 1998-2006г. (BTC, 2014:2)

Финансиране

Проектите се финасират от местните власти и от международна общност от дарители. Това са Световната банка (the World Bank), Азиатската банка за развитие (the Asian Development Bank), Японската банка за международно сътрудничество (the Japan Bank for International Co-operation), Японска агенция за международно сътрудничество (the Japan International Co-operation Agency) и Белгийското правителство. Съставено е Партньорство за официално подпомагане на развитието (Official Development Assistance Partnership – ODAP), чрез което да се стимулира обмяната на информация и опит между местната власт и дарителите. Дарителите се фокусират върху различни аспекти от проектите. (Ahn, Lagrand, Lint, 2007:2)/p>

Пилотен проект за подобряване на жилищата и жилищната среда

(Ahn, Lagrand, Lint, 2007: 3-4)

Концепцията за подобряване на жилищата не е нова за Хо Ши Мин. Първите опити са направени през 1992г., когато местната власт (Department of Land and Housing) получава финансиране и техническа подкрепа от Азиатската коалиция за жилищни права (the Asian Coalition for Housing Rights) за проекти на общностно ниво. С парите се павират улици и се изграждат чешми. Въпреки, че и други подобни проекти са реализирани, политиката на обновяване не е популярна и не е развита в програма.
Подобряването на жилищата и жилищната среда засяга територия от около 1 ха, по протежението на канала на която живеят 166 семейства. Преди началото на проекта на територията няма канализация, водоснабдяването е предимно от частни източници и само 48% от домакинствата имат достъп до електричество. Част от територията е наводнявана многократно и почти 40% от жилищата са изградени с подръчни материали.

Важна стъпка е съставянето на спестовно-кредитна програма. Тя отворила възможности за домакинствата да развият алтернативни доходоносни дейности. Програмата се превръща в отличен инструмент за комуникация между жителите и проектантския екип. Следващата стъпка е била регистрация на жилищата, задължително условие за водоснабдяването и електроснабдяването им. С проекта са се изградили водоснабдителна и електроснабдителна мрежи, дренажна система, павират се улици и се изгражда улично осветление. Семейства получават ниско лихвени заеми за изграждането на индивидуални изгребни ями и рехабилитация на жилищата им. Предоставя се и поощрителна финансова помощ за покриване на разходите за инсталации на водомери и електромери.

Пилотен проект за евтини жилища и релокализация на населението.

(Ahn, Lagrand, Lint, 2007: 4-7)

Ивица от 300м от канала подлежи на разширение, изграждане на диги и дренажни системи. Преместването на обитателите и настаняването им в нови жилища е неизбежно. В обхвата на разширението попадат 214 семейства.
На семействата се предлагат три възможности: преместване в многофамилна сграда изградена „на място” (in situ) в близост; далечно разположен имот, върху който могат да строят; финансова компенсация. Жителите не са склонявани към конкретен избор. Предлагат им се различни типологични и финансови варианти, в съответствие с техните нужди, ресурси и начин на живот. Предпочитаният вариант е за преместване „на място”. В този случай хората запазват работното си място и социална среда. Заради активната роля на социалните работници принудително преместване на жители не е имало.

Порцесът и участниците в него (BTC, 2014:4-5)

Проектите се възлагат от общинския (народния) съвет. Отговорността за изпълнението им се носи от звено за управление на проекта. Традицията е за всеки градски проект да се назначава ръководещ екип. Ежедневното изпълнение и управление на проекта се извършва от екип за управление на проекта 415 (Project Management Unit 415). Екипът се състои от местни експерти (архитекти, инженери и др.) на пълно работно време. В партньорство, с тях работят и белгийски експерти. Задачата на екипа е да развие и изпълни пилотните проекти одобрени от комисия председателствана от най –висшата градска власт. В процеса допълнително е било допустимо да се включват и други местни или чуждестранни експерти. За да се намерят най-добрите решения екипът търси международна експертиза и професионален опит, не само чрез покани на експерти в Хо Ши Мин, но и чрез пътувания на екипа и градските власти в чужбина. Едно от основните предизвикателства пред екипа е да се справя с непрестанно възникващите конфликтни интереси на различни местни власти и на местните жители. Въпреки, че са имали подкрепата от най-високо административно ниво властите на районната и кметската администрация действали с неохота.

Първоначално жителите били подозрителни. За работата с тях през 2001г. е нает екип от социални работници. Мисията на екипа е била да подобри разбирането на различните нужди и очаквания на всички страни и да поощри размисъла и преговорите върху социално – икономическите аспекти на градското обновяване. Представянето на спестовно-кредитна програма значително улеснява комуникацията с жителите.

Понякога първоначалните проекти в търсене на достъпни финансово решения предлагали решения извън рамките на националните стандарти или традиции. Процедурно процеса и проектите се одобряват от редица административни лица, включително национални такива, което възпрепятства информираното взимане на решения и води до отлагания.

Резултати и научени уроци

Подходът на широко обществено включване създава ново пространство за различните социални групи, подсилва взаимодействието и сплотява общността, допринасяйки за установяването на връзки между обитателите, местните власти, техническите консултанти и ръководния екип на проекта. Друг значим фактор за успешното постигане на целите са наличните финансови ресурси осигурени от общината и белгийското правителство, което осигурява работа без отлагания. (Tran, 2009:34)

Всички жителите, които избират да бъдат преместени срещат повече трудности. Независимо от техния избор за локация, преместването е свързано с големи инвестиции. Изборът за преместване в друга сграда, но на същото място спестява част от социално-икономическите трудности. Част от обитателите търпят намаляване на доходите до 1 година след преместването.Това се отнася за 23% от жителите в новите многофамилни жилищни сгради, и за 40% от жителите, избрали терен от преместилите се в периферията. (Ahn, Lagrand, Lint, 2007: 3)

Работата на социалните работници е изключително сложна и важна за изпълнението на този проект. Те са фасилитаторите, адвокатите, информационния канал осигуряващ чрез кредитно-спестовната програма социално-икономическата подкрепа и съвет, от които населението се нуждае. Въвеждането на кредитно-спестовната програма за поощрение на доходоносни активности и социално-икономическа подкрепа на жителите като помощен инструмент е една от причините да не се стига до принудително изселен жител. (Ahn, Lagrand, Lint, 2007: 8)

След приключване на работата, местните експерти продължават работата си към институциите, в които са назначени, но остават отворени за споделяне на натрупания опит. (BTC, 2014:7). С проекта се доказва необходимостта от социални проучвания и от преговори. Подходът е приложен и при последващи проекти на Световната банка във Виетнам. (BTC, 2014:6)

Фиг.4. Подобрени жилища и жилищна среда (BTC, 2014:1); Photo: © BTC / Jan Van Lint

Източници на информация

Belgian Technical Cooperation (ВTC), The Belgian development cooperation (2014) – „URBAN UPGRADING IN HO CHI MINH CITY”
Anh, L.D., Legrand, B. & Van Lint, J. (2007) Tan Hoa Lo Gom – building a new life 43rd ISOCARP congress 2007.
Tran Thi Thu Hang (2009), „RESPONSE TO VULNERABILITIES OF THE URBAN POOR: The Case of the Tan Hoa-Lo Gom Canal Sanitation and Urban Upgrading Project” – Institute of Social Studies – NL

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bgКоментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.