Социална жилищна политика в развития свят – принципи и подходи

Социалната жилищна система в страните с традиции в жилищната политика е цялостната система от координирани действия на държавните институции на централно и местно ниво, които имат за цел осигуряването на социално приемливи и икономически постижими условия на обитаване за гражданите на съответната държава. Условията на обитаване включват както самото жилище, така и прилежащата пространствена и социална среда, свързана с неговото функциониране.

В условията на демократично обществено устройство и пазарна икономика в страните от Западна Европа и САЩ жилищната политика се осъществява от държавата и частния сектор и подпомага основно гражданите, които не са в състояние да си осигурят подходящи жилищни условия чрез свободния пазар. Ролята на държавата при осъществяване на жилищната политика в условия на пазарна икономика се ограничава предимно в осигуряването на подходяща законова и институционална среда, която да подпомогне активното участие на частния сектор.
Това се посочва в доклада „Социални жилища и жилищна политика в страните от Западна Европа и САЩ“, изготвен от Елеонора Гайдарова, Съюз на асоциациите на собственици в България.

В отделните страни се наблюдават различия в подходите и решенията, които се обусловят от националните и историческите особености, социално-битовите различия и икономическото развитие. Има обаче основни принципи, които са сходни.
В повечето от страните с традиции в жилищната политика е развит и т.нар. „трети сектор”, който се състои от различни нетърговски организации, отделени от държавата, които играят важна роля в сектора на социалните наемни жилища. Централната и местната власт носят отговорност за земята и планирането, а жилищното строителство и стопанисването и управлението на жилищния фонд се извършва от организациите на „третия сектор” и от частния сектор.

В страните с развита пазарна икономика осигуряването на жилища се извършва главно от частни компании, които в повечето случаи също са и собственици на основната част от жилищния фонд. Изграждането на жилища във всички страни с развита жилища политика почти изключително се извършва от частни фирми. Тази дейност обикновено се допълва от организации с нетърговска цел, които функционират по силата на специфично законодателство. Финансирането на жилищното строителство също в голяма степен се осъществява от частни институции с подкрепата и допълнителната помощ на държавата.
В страните от Европейския съюз, както и в САЩ и Канада, не съществува унифициран оптимален модел на жилищна политика. Съществуват обаче общи черти и фактори, които определят развитието на жилищната политика.

Икономическата ефективност на функциониране на жилищната система, съчетано със социалната справедливост, са двата главни компонента на пазарно ориентираната жилищна политика. Неин основен принцип е осигуряването на баланс между икономическата ефективност и социалната справедливост. Ключово значение има необходимостта от защита на уязвимите социални групи.
Принципите и целите на жилищната политика не се формулират изолирано, а се приемат в контекста на икономическите възможности и наличните финансови, технически, материални и трудови ресурси. Жилищната политика по необходимост се съобразява с регионалноустройствената политика и градоустройствените концепции на селищната мрежа. Също така, не по-малко важно е при формиране на икономическата политика централните и местните власти да отчитат нейното влияние върху жилищния сектор.

Жилищната политика по своята същност е част от политиката за устойчиво развитие или формулирано по друг начин – осигуряването на устойчиво развитие с дългосрочен времеви хоризонт е съставна част на жилищната политика. Това е обяснимо като се има предвид огромния ресурс, който е необходим за изграждането и функционирането на жилищните сгради.
Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.