Жилище за всеки – целите на ООН за градовете към 2030 г.

През 2015 г. по време на срещата на върха по устойчивото развитие в Ню Йорк Организацията на обединените нации (ООН) прие нови глобални цели за устойчиво развитие, известни като програмата „Трансформиране на нашия свят: Дневен ред за устойчиво развитие до 2030 г.“ (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development).

В документа са формулирани 17 глобални цели за развитие и 169 подцели, свързани с изкореняването на бедността, устойчиво развитие на икономиката, действия, насочени към климатичните промени, управление на водите, достъп до канализация, изграждане на инфраструктура, намаляване на неравенствата и т.н. Конкретно за жилищната бедност и устойчивият жилищен сектор програмата залага цел градовете и селищата да се превърнат в безопасни и устойчиви места. За изпълнението й се предвиждат няколко подцели с индикатори за измерване на резултатите. В стратегията се залага подцел за осигуряване на всеки на адекватно, сигурно и достъпно жилище и базови услуги, както и обновяване на бедните квартали до 2030 г. Индикатор за мониторинг на изпълнението на тази цел е процентът на градско население, живеещо в гета и незаконни квартали или в неадекватни жилища. Правителствата могат да разработват и техни национални индикатори, за да наблюдават прогреса в изпълнението на целта.

В програмата се предвижда и осигуряване на достъп до сигурна, устойчива, финансово и физически достъпна транспортна система за всеки към 2030 г., подобрявайки пътната безопасност, предимно чрез разширяване на обществения транспорт със специално внимание към нуждите на уязвимите групи, жени, деца, хора с увреждания и възрастни хора. Предвижда се още и подобряване на включващата и устойчива урбанизация към 2030 г., както и капацитета за интегрирано и устойчиво планиране и управление чрез участие във всички страни, осигуряване на универсален достъп до сигурни, включващи и достъпни зелени и обществени пространства към 2030 г., по-специално за жените и децата, по-възрастните хора и хората с увреждания, както и увеличаване броя на градовете и населените места, приели и осъществяващи интегрирани политики и планове за включване, ресурсна ефективност, смекчаване и приспособяване към климатичните промени, издръжливост при бедствия, развитие и прилагане във връзка с подготвяната Рамка от Хиого за всеобхватно управление на риска от бедствия на всички нива.

Програмата обещава и подкрепа на най-слабо развитите страни, включително чрез финансова и техническа помощ, за устойчиво и издръжливо строителство използващо местни материали. Предвижда се да се осигури за всички мъже и жени, особено на бедните и уязвимите, равни права до икономически ресурси, както и достъп до базови услуги, собственост и контрол върху земя и други форми на собственост, наследяване, природни ресурси, подходящи нови технологии и финансови услуги, включително микрофинансиране. Индикатор за изпълнението на тази подцел е делът на пълнолетното население със защитени права на собственост върху земя, със законово призната документация и които възприемат правата си върху земята като защитени по пол и вид собственост. По отношение на финансирането се предвижда използване на потенциала на финансовите иновации, новите технологии и цифровизацията, за да се осигури справедлив достъп до финансиране. Следващото проследяване на изпълнението на програмата е предвидено за 2019 г. Пътят е дълъг, сложен и изпълнен с предизвикателства, но ангажиментът на ООН е ясен – да трансформира света към по-добро до 2030 г.
Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света.
http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.