Build Solid Ground

Представете си, че сте изгонени от дома си без причина, и без предупреждение.
Ами ако не можете да притежавате собственост, защото сте жена?
Или пък можехте, но само в свръх тесен дом, с продънен покрив, без достъп до вода и канализация?

До 2030 г. трима от всеки пет души ще живеят в градове. Това прави урбанизацията една от най-трансформиращите тенденции на 21-ви век. Тя има огромно въздействие върху населението, икономиката, околната среда в градовете по целия свят, независимо дали те са в развити или развиващи се страни. Урбанизацията също така поставя огромно предизвикателство пред устойчивостта по отношение на жилищното настаняване. Градовете могат да бъдат източник и на двете – както на предизвикателства, така и на решения. Ако е добре планирана и управлявана, урбанизацията може да служи като мощен инструмент за устойчиво глобално развитие.

КАКВИ СА КРИТИЧНИТЕ ВЪПРОСИ ЗА ХОРАТА В ГРАДОВЕТЕ?
Право на достъп до жилище и земя за жилищни нужди:
75% от хората в света нямат подходяща документация за жилищата или земята, на която живеят. С регламентирането на право на достъп до земя за жилищни нужди, хората ще живеят без страх от изселване и ще инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.
Равенство на половете: законите или обичаите в повече от половината страни по света, ограничават достъпа до собственост на земя за жени. Премахването на това ограничение има ключово значение за елиминиране на крайната бедност.
Обновяване на бедните квартали: хората се местят в градовете за да намират работа, един от всеки седем души в света живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура. До 2030 г. се очаква населението в тези територии да се удвои, достигайки 2 милиарда души. Обновяването на бедните квартали означава всеки да има достъп до достойни жилищни условия.

КАКВО ИСКАМЕ ДА НАПРАВИМ?
Да информираме европейците за глобалните нужди от устойчиво развитие и решения за достъп до жилища и земя в градовете.
Да предложим неформално обучение на заинтересовани групи по въпросите на достъпа до земя за жилищни нужди, равенството между половете, достъпа до жилище и намаляването на бедността и да покажем взаимозависимостта между Европа и глобалния Юг – развиващите се страни от Африка, Централна и Латинска Америка и Азия.
Да мотивираме европейците, че могат да допринесат за предприемане на действия за жилищно настаняване и право на достъп до земя за жилищни нужди.</p=““>

ЗАЩО ТЕМАТА ЗА ГРАДОВЕТЕ Е ТОЛКОВА ВАЖНА?
Тази безпрецедентна ера на нарастваща урбанизация има огромно въздействие върху населението, икономиката, околната среда и хуманитарните аспекти на градовете по целия свят, независимо дали са развити или развиващи се. Тази тенденция поставя и огромно предизвикателство за устойчивостта на населените места по отношение на жилищното настаняване.

ДА СЕ ОБСЪЖДАТ И ПОПУЛЯЗИРАТ ВЪПРОСИТЕ НА УРБАНИЗАЦИЯТА е цел на 14 партньора и един проект – Build Solid Ground: Изграждане на критично разбиране и активно ангажиране с устойчивото развитие, SDG 11 и Habitat III, насърчаване на глобалното жилищно развитие, правото на достъп до земя за жилищни нужди и устойчивите градове. Проектът е одобрен и финансиран по направление Развитие на образованието и повишаване на осведомеността (DEAR), Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ на Европейската комисия (DG DEVCO). Той ще се реализира в продължение на три години до 2020 г., от структури на Habitat for Humanity International в Европа и техни партньори, в не по-малко от единадесет европейски страни: Белгия, България, Чехия, Унгария, Ирландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Обединеното кралство, както и в някои страни извън Европа. https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground и http://solidgroundcampaign.org

Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация:
„Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие” (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) е новата програма за развитие на Организацията на обединените нации, приета през септември 2015 г в Ню Йорк. В документа са формулирани 17 глобални цели за развитие и в частност, SDG 11: Устойчиви градове и общности.
Новият Градски дневен ред (The New Urban Agenda) бе приет през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III).
Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU) беше приет по време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., с Пактът от Амстердам.

Видимостта мотивира действия, затова искаме правителствата да бъдат отговорни за ангажиментите, поети от тях с приемането на Глобалните цели за устойчиво развитие и Новия Градски дневен ред – две глобални рамки, които формират колективен план за устойчиво градско развитие в продължение на десетилетия. Искаме да информираме европейците за тези ангажименти, да ги активираме да подкрепят глобалните жилищни въпроси и да покажем как нашето социално, икономическо и екологично благополучие зависи от просперитета в останалата част на света.