Право на собственост и равенство между половете: Добри практики от Кот д’Ивоар и Лесото в Африка

Конфликтите и напрежението около земята играят важна роля в новата история на Кот д’Ивоар (Брега на слоновата кост) в Западна Африка. През 80-те години на ХХ век в страната се наблюдава бърз растеж на населението и икономически спад, което принуждава много от безработните млади хора да се насочат към родните си селски райони в търсене на поминък. Там обаче те откриват, че земите им вече се обработват от други мигранти в резултат на предишни публични политики, които са насърчили земеделската миграция. Това изостря напрежението между коренните собственици на земи и чуждестранните фермери. До ден днешен основните причини за конфликтите остават по същество нерешени, включително бедността, която е преобладаващо концентрирана в селските райони, и неравенствата между половете.

През 2017 г. Habitat for Humanity провежда две строителни програми в страната и установява, че много от хората в селските райони не разполагат с подходяща документация за земята си. Това им пречи да участват в програмата на организацията за строителство на домове и ги излага на по-голям риск от конфликти. Тогава Habitat започва да насърчава сигурността на владеенето на земята в Кот д’Ивоар като част от кампанията Solid Ground. Направено е проучване за оценка на правната рамка, за да се разберат по-добре предизвикателствата и възможностите за осъществяването на програма за застъпничество в страната.

С помощта на проучването са идентифицирани два основни проблема.
• От една страна, много хора, живеещи в селата, не виждат необходимост да документират и регистрират земята, на която живеят от поколения. Всъщност земеделските земи често се държат и прехвърлят съгласно обичайното право, което зачита родословието на първоначалните жители в региона.
• От друга страна, не съществува система, чрез която властите да издават официални удостоверения за собственост на земя, което е първата стъпка в процеса на регистрация на терените, а оттам – и за кандидатстване за документи за строителство и кредити. Местните лидери не са били достатъчно осведомени и не са имали техническия капацитет да издават сертификати за земя съгласно най-новите законови разпоредби в страната и това блокира цяла верига от процеси.
Комбинацията от тези проблеми оказва особено сериозно въздействие върху сигурността на жените. Консервативните обичайни норми им пречат да притежават земя независимо от техните роднини от мъжки пол. В резултат на това вдовиците непрекъснато се обезнаследяват и изселват, а собствеността им се заграбва.

На общностно ниво организацията работи за повишаване на осведомеността на членовете на общността чрез редица срещи относно необходимостта собствеността върху земята да бъде регистрирана. Също на общностно ниво се изясняват и погрешните схващания относно правата на собственост на жените. Обучени са и местните лидери как да действат в общността съгласно законовите разпоредби. Създадени са местни комитети с цел улесняване на чисто техническите процеси. Благодарение на организацията са издадени над 1 132 документа за собственост на земя, като броят им продължава да расте.

Що се отнася до собствеността на жените, въпросът все още е деликатен в тези общности и обикновено се подхожда чрез даване на положителни примери от други общности. В Лесото например, малка африканска държава, изцяло вклинена в Южна Африка, непрекъснато се увеличава конкуренцията за земя заради сушата, изменението на климата, комерсиализация на земята, глобализацията, преобразуването на земеделската земя, високите нива на урбанизация и разпространението на ХИВ и СПИН наред с други процеси. Средата за управление на собствеността в страната е сложна, а за жените патриархатът и дискриминацията по пол добавят допълнителни слоеве от предизвикателства, когато става въпрос за осигуряване на земя и имуществени права.

Чисто законово мъжете и жените се третират еднакво съгласно Закона за правоспособност на омъжените лица от 2006 г. и Закона за земята от 2010 г., който отменя неравенството между половете. На практика обаче владеенето и предаването на земята се осъществява съгласно обичайните норми и подкопава сигурността на собственост на жените. Например според традиционната практика и в зависимост от вида на сключения брак, вдовица може да загуби законния си дял от имуществото на своя починал съпруг, което я оставя без алтернатива за жилище или поминък. Обичайните закони за наследяване все още позволяват на първородното дете от мъжки пол да наследи всички семейни активи.

Habitat for Humanity провежда програма за застъпничество относно брачните системи за собственост в Лесото, като подкрепя семейства от етническата група басото да получат правни документи, за да засилят сигурността си на собственост. С програмата си организацията насърчава представителите на общността да пишат завещания и да организират предаването на наследството паралелно с насърчаването на промени в правната рамка и практики за укрепване на наследствените права за всички, особено жените. В резултат са обучени 20 паралегали в писането на завещания, 40 жени, които са глави на домакинства, са написали завещания, за да защитят наследствените права за бъдещите поколения, а над 800 жени са получили договор за наем. Подпомогнато е и образованието на жените за различията между традиционния и гражданския брак, както и по въпросите около многоженството и първопричините за лишаване от наследство. Лесото претърпява и национални реформи, които вероятно ще имат по-нататъшно политическо въздействие върху обществеността и владеенето на земя.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

Източници:
https://www.habitat.org/sites/default/files/documents/solid-ground-case-study_tenure-security_Cote-d-Ivoire.pdf
https://www.habitat.org/sites/default/files/documents/solid-ground-case-study_gender-equality_Lesotho.pdf

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.