Добри практики за устойчиво развитие на градовете: Буенос Айрес, Аржентина

Реконструкция с цел интегриране на централно разположения квартал Vila 31 (Вила 31) в градската тъкан на Буенос Айрес, Аржентина


Фиг. 1 Вила 31. Източник: Google Earth, 06.08.2019 г.

Kонтекст на местната проблематика

Вила 31 е стар квартал в Буенос Айрес, Аржентина. Разположен е в централната част на града между железопътната гара и пристанището. Жителите на такива гета, наричани в Аржентина “Вила Мизерия”, често попадат в социална изолация. За останалите жители на града Вила 31 е синоним на мизерия и престъпност. Въпреки централното си местоположение кварталът е отделен от останалия град, поради съществуващите социални, архитектурни и инфраструктурни бариери. През годините не е получил основни общински услуги като водоснабдяване, канализация, обществен транспорт или улично осветление. Качеството на жилищата варира от многоетажни сгради с бетонна конструкция и тухлени сгради до бараки строени с подръчни материали. По-голямата част от сградите са строени спонтанно, без съгласуване на строителни норми и съответно връзка с битови услуги. Много малка част от жилищата ползват официално електричество, липсва водоснабдяване и канализация.

Фиг. 2 Жилищни сгради разположени под натоварена градска магистрала. Вила 31, Буенос Айрес 2011.
Източник: https://thenameischang.wordpress.com/2011/04/07/villa-31/

Заселването на тази територия започва още в началото на 30те години на 20ти век, първоначално там се настаняват европейски емигранти работещи на пристанището или в железопътния транспорт. Впоследствие мястото привлича много бедни емигранти от Южна Америка – боливийци, перуанци, парагвайци и други. През годините градската управа е правила няколко неуспешни опита за разчистване на мястото и преселване на живеещите там в други райони на града. От 90-те години на миналия век до сега броят на жителите и изградените сгради е нараснал двойно. В момента районът е пренаселен, което в комбинация с липсата на основни инфраструктури и висока престъпност още повече влошава качеството на живот. Към 2017 г. 35 хиляди души живеят в 8 500 сгради във Вила 31.

Иницииране на процес на реконструкция и интеграция

В началото на 2017 година стартира Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation project – Проект за градска трансформация на столичен район Буенос Айрес. Инициативата е насочена към интегриране най-слабо развитите жилищни райони в града, подобряване на условията за живот и социална интеграция. Проектът е със срок на изпълнение до 2025 година и обща стойност от 345,5 милиона щатски долара, финансиран от Световната Банка – 200 милиона, Интер-американската банка за развитие 100 милиона и 45,5 милиона съфинансиране от бюджета на столичния район.

Проектът е насочен към градската и социална интеграция на Вила 31 и някои други гета в Буенос Айрес и превръщането на гетото в квартал на града. Предвижда се изграждане на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, улично осветление, павирани улици, нови енергоефективни жилищни сгради, преместване на градска магистрала, изграждане на парк на нейно място и изграждане на сгради за обучение и за администрация на министерството на образованието.

Интер-американската банка за развитие осигурява финансиране за програми като подобряване на публичните пространства, на битовите условия в съществуващи домакинства, изграждане на новото седалище на Министерството на образованието и програми за ангажиране на общността. Световната банка осигурява финансиране на програми за: изграждане на инфраструктура за обществени услуги; изграждане на комуникационна мрежа; реконструкция на съществуващата и изграждане на нова канализационна и дъждовна мрежа; водоснабдяване; нови сгради за жилищно настаняване и битови услуги; изграждане на електроснабдителна мрежа и програми за ангажиране на местните жители.

Цели на проекта за интеграция на Вила 31

Фиг.3: Проект за бъдещото развитие на Вила 31 и изместване на градската Магистрала.
Източник:
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170116ax.pdf 2017

Проектът има за цел да улесни достъпа до социални услуги, да укрепи общността и да гарантира, че жителите могат да упражняват своите граждански права. За тази цел във всички сектори работят екипи от социални работници, които осъществяват връзка с общността и се стремят да провокират участието на местните жители в процеса на планиране и изграждане на новия квартал. Създаден е общностен център (El Galpón) където местните жители могат да получат съвети относно жилищното настаняване, здравеопазването, образованието, правосъдието, работата, доходите и социалните политики.

Разработена е амбициозна програма за подобряване на условията на обитаване, събира се информация за броя на населението и техническите параметри на средата и се изчислява индекс на уязвимост на домакинствата, който ще определи вида на интервенцията, необходима за различните блокове и функционални единици в района.

Предвижда се изместване на градската магистрала, която преминава през средата на квартала и над самите жилищни сгради и създаването на озеленена зона на същото място. Новият парк ще включва велосипедни алеи, места за физически упражнения, зелени площи и достъп на обществен транспорт. Поставена е цел за градска интеграция, мобилност и развитие на обществените пространства. Тази цел се отнася до инфраструктурната връзка на района с мрежите на града, подобряване на достъпа и функционално оптимизиране.

Провеждат се дейности по:

•  Павиране на улиците, което значително ще подобри мобилността в квартала;
•  Изграждане на отводнителни канали за дъждовна вода за предотвратяване на наводнения, кал и замърсяване със застояла вода;
•  Свързване на канализационната мрежа с официалната мрежа, което ще предотврати болести и замърсяване;
•  Изграждане на водопреносна мрежа, осигуряване достъп до питейна вода за цялата общност, което ще подобри хигиената;
•  Изграждане на електропроводи, което ще осигурят стабилност в електроснабдяването; прокарването на електрическото окабеляване ще осигури по-голяма сигурност чрез намаляване на рисковете от електрически аварии;
•  Въвеждане на обществено осветление, което ще осигури повече сигурност на улиците и на откритите пространства;
•  Модернизиране на пътищата, водещи до квартала, което ще увеличи предлагането на обществен транспорт и ще подобри свързаността между двата района от двете страни на магистралата и с останалия град.

Стратегията предлага финансиране изграждането на 10 площада, възстановяване на 16 съществуващи футболни игрища, създаването на нови зелени площи и места за отдих. Друг основен етап от проекта е създаването на интегрален образователен център, който ще приюти Министерството на образованието и три образователни институции, предучилищен център за деца до 5 години, начално училище и център за образование за възрастни, генериращ около 2000 нови свободни места за официално образование.

Секретариатът за градска и социална интеграция работи за създаването на Център за действие в областта на здравеопазването на общността. Това ще доближи услугите до жителите и ще разшири достъпа до медицински услуги и здравни специалисти. Ще бъде открит център за лечение на пристрастяване към психоактивни вещества. Ще бъдат приложени поредица от здравни кампании и действия, които се стремят да подобрят здравното образование, да засилят методите за превенция от употребата на наркотици.

Създаден е център за предприемачество и развитие на труда (CeDEL) като услуга за подпомагане на дейности за икономическо развитие. Разработена е стратегия за устойчиво икономическо развитие в отговор на социално-икономическите предизвикателства на населението, целяща да подобри пригодността за заетост на населението и официалните възможности за работа, както и да засили и формализира икономическите дейности в квартала. Провеждат се семинари за финансово включване, за да се помогне на жителите да открият банкови сметки, да имат достъп до кредит, да направят процесите на плащания и покупки по-прости и да предоставят информация за дългосрочни финансови спестявания и планиране на разходите.

Изпълнени дейности от началото на проекта до настоящия момент

Към момента са реализирани 17 от общо 60 инфраструктурни проекта. 4000 от засегнатите жители са получили жилища в новоизградените сгради или са получили подкрепа за реконструкция на техните собствени жилища. Територията е подробно картографирана, събрана е информация, която ще бъде полезна при взимане на бъдещи решения за развитие. 1100 жители на квартала са въвлечени в 27 различни обучения за повишаване на икономическата активност. 400 местни жители са получили работа при изграждането на новите структури.

Участват висококвалифицирани специалисти при планиране на действията по проекта. Разработени са градско-архитектонични предложения с ролеви модели (Университет Харвард, Gehl Studio). Активно се включват и местните академични институции: Университет в Буенос Айрес, Университет Торкуато ди Тела, Технологичен институт в Буенос Айрес.

Опасения и критики от засегнатото от проекта население

Въпреки концентрираните инвестиции и регистрирания прогрес във физическото изграждане на градската среда, част от местното население е песимистично настроено в очакванията си от цялостното изпълнение на проекта.

Основните критики са в имитираната заинтересованост към мнението на местните хора и очаквана джентрификация – повишаване на цените на наемите и имотите до нива непосилни за социално слабите обитатели. По мнението на участници в процеса на планиране, повечето хора няма да имат възможност да изплащат жилищни кредити или наем в този район след очакваното покачване на цените поради подобренията в градската среда. Неформалните взаимоотношения между наематели и наемодатели в района също са сериозно затруднение за преброяването на нуждаещите се от нови жилища.

Отец Гилермо Торе живее в квартала от 1999 г. и участва в управлението на всякакви социални програми – рехабилитация на зависимости, програми за след училищна подготовка за деца и други. Той е също така действащ и като посредник между секретариата и жителите на Вила 31. Формулира проблемите при съдаването на плана в интервю на Марсия Кармо от Буенос Айрес за BBC Бразилия от януари 2018 г. по следния начин: „Хората не приемат за лошо, че правителството инициира дейности в района. Проблемът е, че взимащите решения влизат с фиксирана представа какво искат да правят и не говорят с хората. Хората не се чувстват изслушани.“

Съществуват и мнения, че изместването на широкия булевард е ненужно скъпа инициатива, която няма да реши основните проблеми на квартала. Съществуват и опасения, че строителните дейности ще бъдат затруднени от тесния профил на улиците.

Изводи от направеното проучване

Проектът за реконструкция и интегриране на централно разположения квартал Вила 31 в градската тъкан на Буенос Айрес, е най-мащабния по рода си за градска реконструкция в Аржентина. Изпълнението към този момент е на ранен етап и не могат да бъдат направени категорични изводи за ефекта от амбициозните действия. Съществува риск от тотална подмяна на културния облик и изграждането на нов и скъп квартал, което ще задълбочи социалната изолация на изселените от там семейства. Положителни са усилията за подобряване на степента на информираност, образование и повишаване на приходите на местното население. Факт е повишеният интерес на туристите посещаващи Буенос Айрес към този исторически квартал и това може също да бъде използвано като двигател за развитие.

Надеждите са, че подобренията няма да унищожат уникалните културни особености и мястото ще бъде едновременно добре устроен централен квартал, дом на досегашните си обитатели.

Източници на информация

1. Мартина Босибеатрис и Еразо Пиуг. „От гетата до кварталите: как енергийната ефективност може да преобрази живота на бедните в градовете“. 25 май 2017. Блог на световната банка.
https://blogs.worldbank.org/energy/slums-neighborhoods-how-energy-efficiency-can-transform-lives-urban-poor
2. Мелиса Соледат Уилкинсон. – urban sustainability exchange – „Урбанизиране на Квартал“ 31. април 2018
https://use.metropolis.org/case-studies/the-urbanization-of-villa-31-an-informal-settlement-in-buenosaires #casestudydetail
3. Марсия Кармо. Януари 2018. „Най-старият бедняшки квартал в Буенос Айрес преминава през урбанизация, за да „излезе от изолация“ статия за BBC Бразилия. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42573752
4. Луиса Роленхаген. Август 2019. „Трябва ли известен беден район в Буенос Айрес да стане официален квартал?“ The Guardian.
https://www.theguardian.com/cities/2019/aug/07/should-a-notorious-buenos-aires-slum-become-an-official-neighbourhood
5. Джак Мемоло. Декември 2017. „Борбата за градска интеграция в Буенос Айрес: Триумф или Провал? Council on Hemispheric Affairs.
http://www.coha.org/wp-content/uploads/2017/12/Jack-Memolo-Urban-Integration-.pdf
6. Юлия Кноер. Октомври 2019. „Сблъсък на интереси във вила 31“. статия публикувана на сайта на Северноамериканския конгрес за Латинска Америка.
https://nacla.org/news/2019/10/08/Argentina-Macri-Kirchner-Villa-31-Elections
7. Девид Чанг, Pepperdine University, Април 2011. „Вила 31“.
https://thenameischang.wordpress.com/2011/04/07/villa-31/
8. skyscapercity.com , SkyscraperCity > Latin American & Caribbean Forums > Argentina > Projects > Pampas Area Projects > AMBA / La Plata > BUENOS AIRES – Urbanization Barrio 31. p 69.
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=151809252
9. Матю Толанд, Научен ръководител: Елизабет Джейн Ууд. Публикация на департамента по политология, университет Йеил. Април 2018„Трансформацията на Вила 31, Местната политика за градско развитие в най-емблематичното гето на Буенос Айрес“.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bgКоментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.