Добри практики за устойчиво развитие на градовете: Дар ес Салаам, Танзания

ОБЩОГРАДСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕПЛАНИРАНИ И НЕБЛАГОУСТРОЕНИ СЕЛИЩА В ДАР ЕС САЛААМ

КОНТЕКСТ

Проектът, който се разглежда, е създадения план за действие за подобряване на непланирани и неблагоустроени селища в Дар ес Салаам. Планът за действие е публикуван през 2010 г. и е резултат от съвместната работа на UN-HABITAT (Програма за населените места към ООН), Местните власти в Дар ес Салаам (Dar es Salaam Local Authorities) и Съюз на градовете – градове без гета (Cities Alliance – Cities without Slums).

Повече от 80% от населението на Дар ес Салаам (3.2 млн. д. от общо 4 млн. д.) живее в неблагоустроени селища, формирани без предварителен план. Тези територии се характеризират с бързо “появяващи се” сгради, несигурност на собствеността и условията на ползване и липса на базови градски услуги. Те са развивани нерегулирано и с времето са обединени в територии с висока гъстота, оставяйки малко или никаква земя за провеждане на пътища, канализация, обособяване на открити пространства и социална инфраструктура като училища и здравни центрове. Домовете не могат да бъдат достигнати от моторни превозни средства, което е особено проблемно в случаи на пожар или други спешни ситуации. Тези квартали са регулярно наводнявани в дъждовния сезон, средата на обитаване е замърсена, достъпът до (качествено) образование е неадекватен, а здравето на жителите е много по-лошо в сравнение с това, на жители в останалите части на града. Например, при семейства, живеещи в гета ,сравнително често срещани са заболявания като диария и малария. Достъпът до безопасна вода е ограничен и повечето домакинства получават вода от кладенци или я купуват от търговци. Санитарните условия са незадоволителни, основно представени от нискокачествени попивни ями, а битовите отпадъци не се събират. Повечето жилища са с ниско качество, незавършени по един или друг начин, с много ниско ниво на поддръжка, а пренаселването е често срещано. Други проблеми са несигурността на собствеността на неформалните жилища, ограничени възможности за жителите да участват в градското управление, липсата на икономически възможности, високи нива на престъпност и общо усещане за разочарование и социална отхвърленост.

Земята в териториите с ниска гъстота все още частично се използва за земеделие. Tериториите, развиващи се стихийно продължават да нарастват, тъй като благоустроените терени не отговарят на търсенето по отношение на количество, цена и местоположение. Много собственици на земя продължават да разделят тяхната земя на неформален принцип и да я продават на малки предприемачи. Съществуващите непланирани територии продължават да се уплътняват, а някои по-достъпни преминават през процес на джентрификация*. Така, морфологията на застрояване на Дар ес Салаам е съставена от “джобове” от планирани територии сред мозайка от стихийно формирал се градски ландшафт.

Фиг 1: Неформално селище в Дар ес Салаам. Източник: Google Maps, 03.10.2019 г.

Появата на подобен тип селищни формирования започва още в колониалния период, но най-бърз темп на увеличаване на техния брой бележи периодът след независимостта през 1961 г. Причините за появата на подобен тип територии в Дар ес Салаам се свързват с бързата урбанизация; огромната нужда от възможности за достъпни жилища, осигурени от публичния и легалния частен сектор; спорадични и частични инициативи за обновяване; липса на ресурси и стратегии за подобряване на условията в по-голям мащаб и превенция от поява на подобен тип структури; и неподходящи институционални и регулаторни рамки за планиране на земеползването, осигуряване на инфраструктура и жилища и доминирането на неформални и обичайни системи за разпределяне на земята.

Правителството на Танзания възнамерява да промени тази ситуация, като в партньорство с организации и местните общности е предприело действия за подобряване на условията на живот на жителите в тези селища. Характеристиките на селищата варират значително, като за целите на Плана за действие те са класифицирани в няколко категории: (1) с висока гъстота, предимно намиращи се в централни и стратегически локации, (2) със средна гъстота, предимно локализирани в периферията на градския център и в процес на уплътняване, и (3) с ниска гъстота, основно в покрайнините на града.

ПРОГРАМА НА СЪЮЗА НА ГРАДОВЕТЕ (CITIES ALLIANCE) ЗА ОБЩОГРАДСКО ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕЛИЩАТА В ДАР ЕС САЛААМ

От 2005 г. Правителството на Танзания и Местните власти в Дар ес Салаам с техническата помощ на UN-HABITAT и чрез грант от Съюза на градовете стартират Програма за планиране и подобряване на съществуващи неблагоустроени жилищни територии в Дар ес Салаам, която същевременно включва дейности за превенция срещу появата на нови непланирани територии.

Първият продукт на Програмата е Общоградска стратегия за действие за подобряване на непланирани и неблагоустроени селища в Дар ес Салаам. Тя е приета след общоградска консултация, проведена през май 2007 г. и посетена от Министър-председателя. Вземайки предвид неотложността и размера на предизвикателството, Стратегията се фокусира върху ключови намеси за предоставяне на градска земя, осигуряване на базови услуги и подобряване на жилищата. На база на тази Стратегия е разработен Общоградския план за действие, който систематизира и детайлизира специфични дейности, времева рамка, роли и отговорности, и финансови сценарии.

За да подплати Плана за действие, Програмата е изготвила социално-икономически проучвания и е подготвила базова карта за целия град, която идентифицира броя на непланираните селища. Подготовката на Общоградски план за действие за подобряване на непланирани и неблагоустроени селища в Дар ес Салаам е в следствие на консултативен процес, който включва всички заинтересовани страни и партньори в четири етапа:

1. повдигане/създаване на чувствителност по темата;
2. анализ;
3. синтез;
4. планиране.

Програмата подпомага стратегически постигането на целите на Националната стратегия за растеж и намаляване на бедността (MKUKUTA), Националната визия 2025, Националната жилищна политика и Целите на хилядолетието за развитие (MDG Targets), свързани с вода, санитарни условия (вкл. канализация) и подобряване на гетата.

ОБЩОГРАДСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – ЦЕЛ, ТЕМАТИЧНИ КОМПОНЕНТИ, РЕЗУЛТАТИ, ФАЗИ

Целта на Общоградския план за действие е съставена от две подцели: (1) да подобри 50% от всички непланирани и неблагоустроени територии до 2020 г. и (2) да предотврати формирането на нови. Съгласно насоките на Общоградската стратегия Планът за действие има три основни компонента:

1. земя;
2. базови услуги;
3. жилища.

Създадени са три тематични плана за действие за всеки компонент, както и един общ план за действие за изграждане на капацитет. Очакваните резултати от тези тематични планове за действие са съответно:

1. План за действие по тема “Земя”
Жителите имат достъп до планирана земя, постигнато чрез регулирането на непланирани територии, повишаване на прихода от данъци върху земята, повишено обезпечаване с нови достъпни планирани имоти и контролирано повишаване на гъстотата на жилищни територии.

2. План за действие по тема ”Базови услуги”
Жителите имат достъп до базови услуги, което е постигнато чрез повишен достъп до питейна вода и адекватни санитарни условия, повишена достъпност чрез изграждане на нови пътища и канализационна мрежа, подобрени услуги за събиране и управление на отпадъците, както и достъп до базови социални такива и др.

3. План за действие по тема “Жилища”
Жителите имат достъп до адекватни жилища, постигнато чрез повишен достъп до жилищно финансиране, повишено предлагане на частни жилища под наем, подобрено качество на наличните жилища и ефективна регулация на общоградското жилищно развитие.

4. План за действие по тема “Изграждане на капацитет“
Общности и институции имат капацитета да проведат подобряването на селищата и да предотвратят появата на нови непланирани територии, постигнато чрез повишаване на знанията и уменията на ключови заинтересовани страни за подобряване на селищата и установяване на институционални процедури и системи за подобряване на селищата и предотвратяване появата на нови формирования.

Действията към всеки от тематичните планове за действие са разделени на краткосрочни (2010 г.), средносрочни (2011 – 2015 г.) и дългосрочни (2015 – 2020 г.).

ВРЪЗКА СЪС СРОДНИ ПРОГРАМИ

Планът за действие предлага рамка, чрез която всички заинтересовани страни, включително Правителството на Танзания, Местните власти в Дар ес Салам, Партниращите предприемачи, Частния сектор и Общностите, могат да работят заедно за постигане на общата цел за общоградско подобряване на жизнената среда.

Планът за действие прави връзки с текущи програми, свързани с подобряването на селищата в Дар ес Салаам, като Програмата за обновяване на общностната инфраструктура (CIUP); формализацията на непланираните територии чрез въвеждане на Жилищни лицензи; Проект за 20 000 имота; Проектът за водоснабдяване и санитарни условия на Дар ес Салаам; Проектът Сателитни градове; Проектът за Нов град Кигамбони; проекти, насочени към преодоляване на задръстванията и подобряване на обществения транспорт; подготовката на Устройствен план; разширяването на Международно летище Джулиус Нйерере (Julius Nyerere); Проектът за обновяване на Курасини; и Финансовите услуги на Танзания за неблагоустроени селища (TAFSUS).

РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализацията на Плана за действие е ръководена от Програмното звено за общоградско подобряване и превенция на гетата (Citywide Slum Upgrading and Prevention Programme Unit), разполагащо се на градско ниво и съставено от квалифициран персонал. Този формиращ политики орган е ръководен от Управителен съвет, чиито членове са длъжностни лица от Регионалния секретариат, Местните власти на Дар ес Салаам, секторни министерства, Офиса на Премиера, академични и изследователски институции и Партниращи предприемачи. Технически комитет подпомага едновременно Програмното звено и Управителния съвет. Има и Технически подпомагащ екип във всяка община, за да се обвърже Програмното звено с общностите. В тази система по-малки обособени зони и подзони играят ключова роля. Общностите участват чрез Общностни планиращи екипи.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Приблизителната сума, необходима за реализиране на Общоградския план за действие до 2020 г, е 1.58 трилиона танзанийски шилинга (1.2 млрд. щатски долара / 0.9 млрд. евро). 74.2 млрд. танзанийски шилинга (54.7 млн. щатски долара / 41 млн. евро) са необходими за краткосрочните дейности; 1.25 трилиона (923.5 млн. щатски долара / 692.6 млн. евро) за средносрочните дейности, когато най-ресурсоемките операции трябва да бъдат предприети; и 253.2 млрд. танзанийски шилинга (186.6 млн. щатски долара / 140 млн. евро) за дългосрочните дейности. Компонент за изграждане на капацитет от около 5.4 млрд. танзанийски шилинга (4 млн. щатски долара / 3 млн. евро) за заздравяване на съществуващи общности и институции са включени в този приблизителен бюджет.

Тези средства трябва да бъдат набавени от източници, които включват: принос от общността; частен сектор; общински и градски източници на приход; централната власт; и Партниращите предприемачи. Финансирането е канализирано чрез кошница от фондове за обновяване до различните нива, на които се реализират дейности по подобряване на средата.

Този Общоградски план за действие предоставя гъвкава и координирана рамка, която позволява на различни заинтересовани страни, вкл. Партниращи предприемачи, да идентифицират тези територии, в които те могат да допринесат най-пълноценно за планиран и напълно благоустроен Дар ес Салаам.

* Джентрификация: От английската дума gentrification – процес на трансформация в характера на градски квартал, при който се достига до подмяна на традиционното му население с по-заможни обитатели. Процесът е противоречив – от една страна води до подобряване на икономическите условия и инвестиции в средата, но от друга принуждава завареното население да напусне, тъй като то не е интегрирано в този процес и не може да си позволи повишената цена на живота в квартала.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
● UN-HABITAT, Dar es Salaam Local Authorities, Cities Alliance. 2010. “Citywide Action Plan for Upgrading Unplanned and Unserviced Settlements in Dar es Salaam”. UN-HABITAT: Nairobi. https://issuu.com/unhabitat/docs/citywide_action_plan_for_upgrading
* Снимки към примера могат да бъдат търсени от UN-HABITAT, като автори на цитирания документ.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bgКоментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.