Добри практики за устойчиво развитие на градовете: неформално селище Цвелиша (Zwelisha), Република Южна Африка

НЕФОРМАЛНО СЕЛИЩЕ ЦВЕЛИША (ZWELISHA)
ОБЩИНА ЕТЕКУИНИ (ETHEKWINI)
ПРОВИНЦИЯ КВАЗУЛУ – НАТАЛ (KWAZULU-NATAL)
РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА
ПРОЕКТ: ПРИМЕР ЗА УСПЕШНO ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ПРОМЯНАТА НА НЕФОРМАЛНО СЕЛИЩЕ

Фиг. 1. Сателитна снимка на територията, като в лявата половина се вижда Амаоти, а в дясната – Цвелиша. Източник: Google Maps

ВЪВЕДЕНИЕ
Случаят представя добра практика за включването на местното население в планирането и процеса за подобряване условията на живот „на място” /in situ/ в неформално селище. Случаят е пример, в който теоретичните постановки, свързани с процеса на планиране с широко обществено участие придобиват практическа стойност. Проектът е изпълнен в Trenance Park 4B или както местните го наричат селище Цвелиша, намиращо се на 35 километра северно от Дърбан, община еТекуини.

ИСТОРИЯ НА СЕЛИЩЕТО И ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОЦЕСА
„Името Цвелиша идва от изиЗулу и означава „нова земя””. (Patel, 2011: 91). Селището е разположено в кметство (ward) 59, община еТекуини в полите на хълмовете покрай северния бряг на река Охланга деляща го от съседното на юг селище Феникс (Phoenix). От запад, на съседния хълм е разположено Амаоти (Amaoti) едно от най- големите неформални селищa в КваЗулу – Натал. (Patel, 2011)

Най-ранните заселници идват от стария Трански (the old Transkei) сега източен Кейп през средата на 1980-те. Всички заселници в този период са Ксоза (Xhosa)– говорящи, без документи за самоличност, без необходимите за времето на апартейда разрешения за жителство в провинция КваЗулу-Натал. Общността се представлява и ръководи от структура от местни водачи. В края на 1980-те и началото на 1990-те в селището започва да се установява Зулу(Zulu)-говорящо население, като до средата на 1990-те етническата демография на населението се изменя в полза на новодошлите. Промяната в етническата демография се отразява респективно и в ръководната структура от водачи. Жилищата са паянтови сгради, бараки. Новите водачи искат по-добри жилища и осигуряване на собствеността. През 1997г. жилищният въпрос поражда открито напрежение между местните, като интересите им ги разделят на две основни групи: едната провеждаща кампания пред общинските власти за по-добри жилищна среда и жилища; втората отдадена на запазването на съществуващото положение. Втората група е представлявана от Ксоза – говорящите, които имали претенции към най-големите имоти и които са групата притежаващи по-големия дял от паянтовите жилищни сгради. През 1998г. ръководството от водачи или комитет за развитие на общността (Community development committee) лобира пред местния кмет, който се отдава на каузата за получаване на помощ за подобряване на условията на живот и жилищата. (Patel, 2011: 92)
Проектът включва 513 домакинства (Patel, 2011:73). Изпълнението започва 2005 г., строителството приключва в началото 2010 г. (Patel, 2011:196)

ПОЛИТИЧЕСКА РАМКА
Планът за субсидиране на жилища (the Housing Subsidy Scheme) от 1994г. и Програмата за подобряване на неформални селища (Informal Settlement Upgrading Programme) от 2004г., очертават прилагането на политиката за земя и жилище за живеещите в неформални селища. Планът за субсидиране на жилищата е представен през 1994г. като част от правителствена Програма за реконструкция и развитие (Reconstruction and Development Programm). През 2004г. планът е изместен от Програмата за подобряване на неформални селища, която е под нова политическа директива наречена Подробен план за устойчиви населени места (the Comprehensive Plan for Sustainable Human Settlement). Програмата има за цел да създаде политическа и законодателна среда, която фаворизира подобряването на неформалните селища „на място” (in situ) и която поощрява във всички провинции прекратяването на преместване на жителите на неформалните селища в нова жилищна среда. Бенефициентите от програмата могат да получат земя и къща не по-малка от 30кв.м. и съответните документи за собственост. (Patel, 2011:83-84) В различна степен се изграждат пътища, водоснабдяване и базовo третиране на отпадните води, осигурява се здравно обслужване. (Patel, 2011:96)

ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането за всички проекти се изпълнява ефективно от общината. Тя изисква възстановяване на средствата от областния/провинциалния Департамент за населени места (Department of Human Settlement) само след завършване на проекта. За да отпуснат субсидията от департамента изискват формуляр (D4 Handover Form), който показва, че бивш жител в неформално селище вече обитава субсидирано по програмата социално жилище. Формулярът също служи като средство за мониторинг на постигнатия от общините напредък. (Patel, 2011:96)

ПРОЦЕСЪТ И УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО
Една от задачите на областния/провинциалния Департамент за населени места е да интерпретира политическите директиви на националното правителство според нуждите на провинцията и да приоритизира държавна помощ и инвестиции базирани на тези нужди. Това позволява известна гъвкавост при прилагането на държавната помощ. (Patel, 2011:94)
Критериите за избор на бенефициенти се определят от общината, които за община еТекуини са: (i) трябва да е гражданин на Южна Африка; (ii) не трябва да е получавал гражданска субсидия преди; (iii) общия доход в домакинството не трябва да нахвърля определена сума; (iv) не трябва да притежава или да е притежавал недвижим имот преди; (v) трябва да е женен/омъжена или да съжителства с дълговременен партньор или неженен/неомъжена, издържащ/а финансово зависими лица; (vi) трябва да е над 18 години. (Patel, 2011: 95)

Изборът за инвестиция в неформално селище, независимо от метода намеса „на място” или релокализация, се прави от общинските власти. Общинските експерти по планиране от общинско звено за жилищна политика (the Metro Housing Unit) избират мястото според два основни критерия: първо, колко близо е мястото до инфраструктура и второ, колко достъпна е земята. Селището може да е локализирано върху различни парцели. Екип по отчуждаване (The Land Assembly unit) към общинското звено е със задачата за преговаряне за покупка и експроприация на земята. Този процес може да отнеме няколко години, особено ако собствениците не могат да бъдат идентифицирани или не желаят да продават. Приоритет се дава на селища разположени върху общинска земя и на терен с релеф, който не изисква значими инвестиции в изграждането на инфраструктура. (Patel, 2011: 96-97)
Официално общината поема ролята на предприемач. Изпълнението на проекта се извършва от общинското звено за жилищна политика, което допуска и одобрява различни видове оценки за въздействие, проучвания, архитектурни и инженерни планове. Звеното назначава ръководител на проекта, който е основен координатор между всички участници в процеса (администрация, проектанти, строители, бенефициенти). Подизпълнителите се избират с конкурс, понякога и ръководителят на проекта също. (Patel, 2011:97-98))

Ръководителят на проекта е отговорен за назначаването на длъжностно лице за връзка с местната общност (a community liaison officer), заедно с което работят директно с местния кмет и комитета за развитие на общността. Съветникът и комитета са отговорни за уведомяването на всички жители в селището и осигуряването им на глас и участие в процеса. Има три основни предположения в този случай: първата е, че членовете на общностния комитет са избрани в съответствие с демократичните принципи; второ, че местния кмет действа в интерес на жителите на неформалното селище в границите на избирателния му район, понякога дори и ако това действие е извън интересите на средната класа на формално заселения и избрал го електорат; трето, че общностите в неформалните селища са с общностна идентичност, която поощрява жителите й да действат сплотени за общото благо. (Patel, 2011: 98)
Местната общност се включва активно в процеса на подобренията в рамката на инициативи за засилване участието на общността. Те, с подкрепата на ръководителя на проекта, помагат за определяне на параметрите за избираемост на бенефициенти, съставят списъци, установяват време на уседналост на бенефициентите. Подпомагат влизането и действията на всички външни участници – местни власти, проектанти, строители. Ролята на местната общност е жизнена за успеха на проекта. Въпреки това се забелязва, че има слаб официален контрол и задължителен мониторинг на това как местния комитет оперира, което предполага недостатъчно познаване на властта и влиянието, което комитета има за определянето на лицата бенефициенти. (Patel, 2011: 98-99)

Процесът на подобряване на неформалните селища в община еТекуини (Patel, 2011: 95): Виж тук „Таблица 1“
Трябва да се има предвид, че при подобряване на условията „на място” обикновено следва намаляване на гъстотата на съществуващите структури. Това налага преместване на част от населението на друга локация. В случая за Цвелиша, тази ситуация не е налична (Patel, 2011: 97). В покрайнините на квартала има достатъчно свободни площи, на които се реализират първите жилища. Следва поетапно премахване на част от бараките и реализиране на нови сгради на тяхно място. Дори са изградени допълнително сгради и са приети семейства от временни лагери за чакащи за субсидирано жилище (Patel, 2013: 214-215).

ЗАСИЛЕНАТА РОЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА В ЦВЕЛИША
Задачата на местния комитет за развитие е да изготви списък с кандидати за субсидия. Комитетът изпълнява задачата, като маневрира и насочва жителите през всеки един етап, като им предоставя инструкции и активно ги подпомага в изпълнението на инструкциите. Жителите, които не посещавали общото събрание, са посещавани от членове на комитета за развитие и са подпомагани в попълването на документацията. В процеса са включени и такива, които не говорят местните диалекти или нямат собствени бараки. (Patel, 2013: 215).
Втората отговорна задача на комитета е да улесни достъпа и движението на всички външни участници ангажирани с процеса в селището. Ръководителят на комитета или друг негов член придружават, където е необходимо в селището проектанти, строителни работници, доставчици на услуги и др.. Те подсигурявали безопасността им, отговаряли на всички въпроси на жителите и се запознавали в подробност с работата на тези външни специалисти, с цел да могат да я обяснят на останалите жители по време на общите им събрания. Главните изпълнители признават основната роля, която комитетът изиграва за ефективното и навременно протичане на строителните процеси. (Patel, 2013: 215).
Третата основна задача на комитета е да представлява общността пред местния кмет и общинските власти. Документацията на всеки жител се менажира се провежда от комитета до общинските власти. Почти няма друг канал, по-който да се осъществява връзката между жител и община. Има изолирани случаи породени от проблеми със заявлението на кандидата за субсидия, при които се налага комуникацията на жителя с длъжностно лице от общината. (Patel, 2013: 215)

РЕЗУЛТАТИ И НАУЧЕНИ УРОЦИ
Осъщественото съдействие и ефективна работа от страна на комитета с местния кмет, ръководителят на проекта, другите експертни лица и изпълнителите не дава причина за задълбочен мониторинг на дейността на този комитет. Не е ясно има ли допълнителни критерии зададени от комитета за избор на бенефициенти, няма ясна представа, как точно протича комуникацията между комитета и жителите, както и каква е оценката на самите жителите за тяхното включване в този процес. Макар и ефективен, микромениджмънта на членовете на комитета оставял малко пространство за жителите да научат повече, да се ангажират в процеса в по-голяма степен и да участват във вземането на решения. Някой от жителите се оплакват, че след включването им в списък и предоставяне на номер, просто са получили ключове от готовата сграда без да са участвали в избор на планове и място, както и че не всички сгради са построени еднакво добре. (Patel, 2013: 214-215).
Въпреки това ефективната работа на комитета повишава авторитета му сред жителите и местните власти. След приключване на строителството ролята на комитета еволюира. Строителството на бараки се забранява и се наблюдава. В случай на нарушение общинската служба по контрол на строителството се уведомява. Допълнително се забранява изграждането на кръчми. Смята се, че те привличат криминални субекти, поощряват пиенето и се превръщат в център/инкубатор на насилие и агресивно поведение. Властта в тези решения на комитета произтича от общата вяра на жителите, че това ще им осигури по-добро качество на живот. Връзката между комитета и общинските власти продължава, като комитета продължава да подава апликационни форми за субсидии за жителите останали да живеят в бараки и не включени в първоначалните списъци. (Patel, 2013: 216)

Като цяло проектът се счита за успешен, защото осигурява основи жилищни нужди, собственост, достъп до инфраструктура и оттук социални услуги. Изграждат се улици, електроснабдяване и улично осветление, водоснабдяване, базово третиране на отпадните води, осигуряват се сметосъбиране, пощенски услуги, здравни услуги (мобилен медицински екип регулярно посещава общността). В процеса на изпълнение на проекта политическата представителност на местната общност е подсилена и консолидирана. Авторитетът на комитета е силен сред местната общност. Той участва в потушаването на спорове и вземането на решения. Насилие между етническите групи отсъства. Допълнителната власт при вземането на решения на комитета произлиза от вярата на жителите, че тези решения ще осигурят по-добро качество на живот. В резултат задълбоченото включване на местната общност в процеса, създава ефективна продължителност в осигуряването на по-спокоен живот с по-добро качество. (Patel, 2013: 216)

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Patel, K., 2011. Tenure and Vulnerability: The Effects of Changes to Tenure Security on the Identity and Social Relationships of the Urban Poor. University of Birmingham
Patel, K., 2013. A successful slum upgrade in Durban: A case of formal change and informal continuity. Habitat International, vol. 40, p.211-217
https://www.google.com/maps/@-29.6675268,31.0112766,790m/data=!3m1!1e3
(accessed 28/10/19)

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bgКоментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.