Достъп до земя и жилища в развиващите се страни: Проблеми и решения

Затрудненият достъп до земя и несигурността по отношение на собствеността върху нея са основни проблеми в повечето развиващи се страни по света. Именно по този проблем е фокусирана основната дейност на глобалната, нестопанска организация Habitat for Humanity, която вече над 40 години се опитва да подобри достъпа до земя и жилища на хората по цялото земно кълбо.
Организацията и нейният български клон, Хабитат България, създаден през 2001 г., изследват успешните модели на ползване на земята в развитите икономики и мотивират тяхното прилагане в държавите от „третия свят“. Но нека видим причините тази тема да е толкова важна.
PHNOM PENH, CAMBODIA (5/20/15)- A slum community in Phnom Penh. Habitat Cambodia has served more than 4,500 families and strives to serve 10,000 in the next five years. ©Habitat for Humanity International/Jason Asteros

Защо темата за достъпа до земя е ключова за всички нас
Развиващите се държави, като например много бедни африкански страни, са признали, че земята е един от основните им ресурси. Управлението й, особено в селскостопанския сектор, от който зависи голяма част от Африка, е предпоставка за намаляване на бедността и повишаване на социално-икономическо развитие.
Хората зависят силно от земята, в контекста на препитание и подслон. Но липсата на финансови ресурси за придобиване на собственост не оставя много лицеприятни опции. Мнозина намират спасение в незаконно заемане на неразработена държавна или общинска земя или посегателство при свободна на пръв поглед земя в провинцията. Агонията и социалното безредие, произтичащи от увеличаващия се брой бездомни хора в градовете, все повече ни напомнят колко е важно правителствата да помислят за алтернативни възможности за предоставяне на достъп до земя на бедните.

Възможности за преодоляване на кризата
Начините за придобиване на земя в развиващите се страни в момента са: закупуване, наследяване, безвъзмездно предоставяне на недвижима собственост като част от социалната политика на дадена страна, наемане, заемане от роднини и близки.
Достъпът до градската земя се регулира от приетите поземлени политики в даден регион. От 1978 г., в Нигерия, например, се дава право на земя в градската среда от местните власти. Достъпът до него трябва да се извърши чрез официално подаване на молба до правителството, което от своя страна се очаква да предостави право на ползване за ограничен период от време. Но това е само временно решение.
През годините придобиването на земя в публичния сектор, национализацията на земите и контрола върху териториалното устройствено развитие са били изпробвани като начини да се стимулира придобиването на земя заопределено ползване, но почти никоя държава не може да твърди, че е постигнала устойчиво решение.
Липсата на гарантирано владеене на земята и свързаната с това заплаха от изгонване, както и лошият достъп до базови услуги са основна причиназа бедността в градските райони. Необходимо е правителствата да приемат политиките, които биха подобрили ситуацията. Неслучайно Градският дневен ред на ООН препоръчва партньорството като основен фактор за подобряване на функционирането на пазара на урбанизирани територии. Идеята е да се премахнат спекулативните тенденции в частния сектор, както и да се повиши пазарната ефективност чрез елиминиране на бюрократичните процедури на държавния апарат, корупцията и политизирането на публичния сектор.

Потенциални предимства на публично-частното партньорство
Смята се, че публично-частните партньорства могат да увеличат конкуренцията и ефективността при предоставянето на услуги, да разширят обхвата и да намалят разходите за придобиване, да носят нови идеи за програми и проекти и други.
Понастоящем в целия свят се признава, че прякото правителствено предоставяне на земя за жилищни нужди и жилища са се оказали неефективни при посрещане на разнообразни нужди в необходимия мащаб.
Нарастващата глобализация на световната икономика намалява възможностите на публичния сектор и прави партньорството единствената жизнеспособна възможност за въздействие върху пазарите на имоти в градовете.
Частният сектор е по-ефективен при посрещане на различни жилищни нужди, отколкото публичният, отчасти поради допускането, че конкуренцията ще филтрира неефективни или неотзивчиви доставчици. Той е по-ефективен и при постигането на високи нива на възстановяване на разходите, отколкото агенциите от публичния сектор.

Местните власти трябва да се фокусират върху бедните
Действащата в повечето развиващи се страни поземлена политика се стреми да концентрира правата на собственост върху властите и предвижда право на ползване за определен период от време за всички граждани. Най-голямото предизвикателство пред поземлената политика сега е да включи бедните и да подобри достъпа им до земя. Следователно съществува необходимост от промяна на парадигмата и възможностите, които биха могли да гарантират достъпа на бедното население до земята.

Глобални цели за излизане от жилищната криза
Всяка държава може да даде своя принос към справянето със затруднения достъп до земя и жилища в глобален аспект. На първо място, по темата трябва да се говори колкото може повече, като се организират различни събития и информационни кампании, които да запознаят обществото с този проблем. Необходимо е всички заинтересовани страни да участват с анализи и съвети, прокарвайки ефективни политики за удовлетворяване на базисните нужди на бедните групи хора. И, най-вече, не само развиващите се страни трябва да участват в този жизненоважен дебат, но всички правителства по земното кълбо – защото проблемът е общ и може да бъде преодолян само с общи усилия.
През септември 2015 г., по време на Срещата на върха по устойчивото развитие в Ню Йорк, Организацията на обединените нации прие нова програма за развитие, наречена: „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”. В документа бяха формулирани 17 глобални цели за развитие и в частност, Глобална цел 11: Устойчиви градове и общности. Първата от поставените 10 конкретни цели към нея е: „До 2030 г. да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и да се обновят гетата и бедните квартали.“ България е една от над 150 страни приела този документ, с което е приела ангажимента да работи за постигането на поставените цели за устойчиво развитие.

Хабитат България и проектът Build Solid Ground работят в подкрепа на изпълнението на глобалните цели за устойчиво развитие като популяризират жилищните поблеми и възможните решения за тях. Всеки от нас може да допринесе за превръщането на планетата в едно по-добро място за живеене!
Катя Димитрова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.