Градски дневен ред на ЕС: Партньорство за справяне с жилищната бедност

През 2016 г. Европейският съюз (ЕС) прие специална програма за градовете в рамките на блока. Тя е част от т.нар. Пакт от Амстердам, в който се посочват основните й принципи. Процесът по приемането му стартира през 2014 г. по предложение на Европейската комисия (ЕК). В основата на документа са залегнали 12 партньорства във връзка с 12 предизвикателства пред градовете – приобщаване на мигрантите, качество на въздуха, градска бедност, жилищна политика, кръгова икономика, работни места и умения за местната икономика, адаптиране към изменението на климата, енергиен преход, устойчиво земеползване и природосъобразни решения, градска мобилност, цифров преход и иновативно и отговорно възлагане на обществени поръчки.

Партньорствата ще дадат възможност на градовете, държавите членки, институциите на ЕС и заинтересованите страни, например неправителствени организации и бизнес партньори, да работят заедно на равни начала, за да намерят общи начини за подобряване на градските райони в Съюза. Плановете за действие, разработени в рамките на партньорствата, ще бъдат съсредоточени върху по-ефективно и по-последователно прилагане на съществуващите политики на ЕС в градовете, например в областта на околната среда, транспорта и заетостта. Те ще са насочени и към улесняване на достъпа до финансиране от ЕС, насърчаване на комбинирането на средства от различни фондове на ЕС, разширяване на базата от знания по въпросите на градоустройството и обмен на добри практики.

Програмата си поставя три ключови цели – подобряване на регулациите в градовете, осигуряване на по-добро финансиране, както и по-добро познание. Партньорството за достъпни жилища е активно още от края на 2015 г. с 15 члена, които работят. Планът за действие ще бъде готов до края на тази година.
Що се отнася до финансирането, партньорството дава препоръки за използването на средства от ЕС и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за посрещане на предизвикателството достъпни жилища. И двата източника не са достатъчно използвани в миналото. Конкретно за достъп до финансиране от ЕИБ например жилищните асоциации са малки, а местните власти често не са и осведомени за обхвата на финансовите инструменти и възможностите за съфинансиране, които банката предоставя в жилищния сектор.

По отношение на политиката на сближаване жилищното партньорство одобри набор от препоръки, които включват предоставяне на секторна информация за административната рамка на европейските структурни и инвестиционни фондове, опростяване на одита и управлението на средствата, обучение на жилищните организации и управляващите органи относно въпросите, свързани с отчитането, наличието на средства и правилата за държавните помощи, допълване на съществуващите финансови инструменти с безвъзмездни средства, насочени към наемателите на социални жилища, механизми за заделяне на средства в Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI) за увеличаване на инвестициите в социални жилища и интегрирането им с други инвестиции в социалната инфраструктура, приоритизиране на интегрираното градско развитие, съсредоточаване на мониторинга върху качеството и въздействието и насърчаване на споделянето на знания относно използването на средствата.

Процедурата по Европейския семестър също отразява фрагментацията на жилищните пазари на регионално и местно равнище. Партньорството за достъпни жилища препоръчва разработване на индикатори за Семестъра, за да се наблюдава наличието на различни жилищни условия на местно и регионално равнище и географската диференциация между ниските и високите области на търсене на жилища. Препоръчва се също да се добави индикатор за социалните и достъпни жилища в социалния индекс, като се въведе ревизирано определение на жилищните разходи, които да не надвишават 25% от разполагаемия доход на едно домакинство.
Препоръчва се и по-активно използване на инвестиционната клауза в Европейския семестър за финансиране на жилища на достъпни цени.

Партньорството признава, че има огромна нужда от социални и други достъпни жилища в Европа, като предупреждава, че наличността им в градовете ще продължава да намалява в бъдеще, ако властите не предприемат мерки. Броят на достъпните и социални жилища в Европа намалява от 30 години насам на фона на приватизацията и накрая – на глобалната финансова криза, която доведе до спад на публичните разходи като цяло, включително и на тези за жилищния сектор.
Натрупването на жилищни разходи, бедните и пренаселени жилища, енергийната бедност, увеличаването на списъците на чакащите за социални жилища и нарастващият брой изселвания показват, че на жилищния пазар съществуват обезпокоителни изкривявания, посочват координаторите на партньорството. То насърчава обмен на идеи и добри практики между градовете с цел справяне с жилищните проблеми и осигуряване на жилища на достъпни цени.
Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.